Xu Hướng 10/2023 # Các Toán Tử Trong Php # Top 15 Xem Nhiều | Hartford-institute.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Các Toán Tử Trong Php # Top 15 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Các Toán Tử Trong Php được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Hartford-institute.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện

Khái niệm về toán tử và phân loại toán tử PHP

Xem xét một biểu thức tính toán trong PHP ví dụ: 10 + 15, đây là phép cộng cho giá trị là 25.  Trong biểu thức đó các số 10, 15 gọi là toán hạng ký hiệu + chính là toán tử của phép cộng.  

Trong PHP có nhiều toán tử được phân loại thành 5 nhóm như sau:

Các toán tử số học

Giá trị $A:

Giá trị $B:

Toán tử Diễn tả Ví dụ + Phép cộng hai số $A + $B : 21 + 44 = 65 - Phép trừ $A – $B : 21 - 44 = -23 * Phép nhân $A * $B : 21 * 44 = 924 / Phép chia $A / $B : 21 / 44 = 0.47727272727273 % modulo : Phép chia lấy dư.Phần dư của phép chia hai số nguyên $A / $B : 21 % 44 = 21 ++ Phép toán tăng thêm 1 vào biến $A++ kết quả $A = 22 -- Phép toán giảm đi giá trị 1 $B– kết quả $B = 43

Ví dụ: Có đoạn mã nhúng PHP vào file html như sau:

<?php $a = 21; $b = 44; $c = $a + $b; $c = $a - $b; $c = $a * $b; $c = $a / $b; $c = $a % $b; $c = $a++; $c = $a--; Kết quả phép cộng: 65 Kết quả phép trừ: -23 Kết quả phép nhân: 924 Kết quả phép chia: 0.47727272727273 Phần dư phép chia: 21 Thêm một vào 21: 22 Giảm 22 đi 1: 21

Toán tử so sánh

Các toán tử so sánh trong PHP gồm có: == !=

Cách sử dụng các toán tử này được mô tả như bảng sau: Giả sử có hai số $C và $D với các giá trị thiết lập như sau:

Giá trị $C:

Giá trị $D:

Toán tử Diễn tả Ví dụ == So sánh bằng: true nếu hai toán hạng bằng nhau và false nếu khác $C == $D ≡ 11 == 81 ≡ false != So sánh khác: nếu hai toán hạng có giá trị khác nhau thì có giá trị true, giá trị giống nhau thì là false $C != $D ≡ 11 != 81 ≡ true So sánh lớn hơn: true nếu toán hạng thứ nhất lớn hơn toán hạng thứ hai So sánh lớn hơn hoặc bằng: true nếu toán hạng thứ nhất lớn hơn hoặc bằng toán hạng thứ hai So sánh nhỏ hơn: true nếu toán hạng thứ nhất nhỏ hơn toán hạng thứ hai So sánh nhỏ hơn hoặc bằng: true nếu toán hạng thứ nhất nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng thứ hai $C 11

Ví dụ, có file HTML nhúng mã PHP như sau:

<?php $a = 11; $b = 81; if( $a == $b ){ }else{ } }else{ } if( $a < $b ){ }else{ } if( $a != $b ){ }else{ } }else{ } if( $a <= $b ){ }else{ }

Chạy code trên ra kết quả như sau (a = 11; b = 81):

a không bằng ba không lớn hơn ba nhỏ hơn ba khác ba không lớn hơn hoặc bằnga nhỏ hơn hoặc bằng b

Toán tử Logic

Các toán tử logic là: and or && !

Giả sử $A và $B là hai số bạn thiết lập giá trị của chúng như sau:

Giá trị $A:

Giá trị $B:

Lưu ý vì quy tắc chuyển đổi biến, trong biểu thức logic nếu một số khác không PHP tự động nhận biết đó là giá trị true, vậy $A = 97 là true; $B = 88 là true;

Toán tử Diễn tả Ví dụ and Toán tử và: true nếu hai toán hạng có giá trị true ($A and $B) ≡ (97 and 88) ≡ (true and true) ≡ true or Toán tử hoặc: true nếu một trong hai toán tử là true ($A or $B) ≡ (97 or 88) ≡ (true or true) ≡ true && Toán tử và: true nếu hai toán hạng có giá trị true ($A && $B) ≡ (97 && 88) ≡ (true && true) ≡ true Toán tử hoặc: true nếu một trong hai toán tử là true true ! Toán NOT (phủ định): true nếu giá trị là false false

Các toán tử gán

Các toán tử gán gồm: = += -= *= /= %=

Giá trị $A:

Giá trị $B:

Toán tử Diễn tả Ví dụ = Toán tử gán: Gán biểu thức bên phải của = vào biến bên trái $C = ($A + $B) kết quả $C bằng 185 += Toán tử công thêm: Công thêm vào biến bên trái += giá trị bên phải $C = 16; $C += ($A + $B) kết quả $C bằng 201 -= Toán tử trừ bớt: Bớt đi giá trị biến bên trái của -= một lượng bằng biểu thức bên phải $C = 66; $C -= ($A + $B) kết quả $C bằng -119 *= Toán tử nhân với: $A *= $B tương đương với $A = $A * $B $A *= $B kết quả $A bằng 8536 /= Toán tử chia cho: $A /= $B tương đương với $A = $A / $B $A /= $B kết quả $A bằng 1.1022727272727 %= Toán tử gán module: $A %= $B tương đương với $A = $A % $B $A %= $B kết quả $A bằng 9

Các toán điều kiện

Sử dụng cặp ký hiệu ? và : để có loại toán tử này. Xét biểu thức sau: $a ? $b : $c thì giá trị của biểu thức là $b nếu $a là true; và là $c nếu $a là false.

Ví dụ:

<? $a = 10; $b = 15; $c = ($a < $b) ? $a : $b; if ($a < $b) $c = $a; else $c = $b;

Từ PHP7 có thêm toán tử ??: Toán tử này là sự kết hợp của ?: và hàm isset()

<? $c = $a ?? $b; $c = isset($a) ? $a : $b;

Sử Dụng Biến Trong Php

Biến là “các container” hay “các kho hàng” cho lưu trữ thông tin.

Khai báo biến trong PHP

Trong PHP, mộ biết bắt đầu bởi dấu $, theo sau nó là tên của biến:

Sau khi thực thi các câu lệnh trên, biến $txt sẽ giữ giá trị Hello world!, biến $x sẽ giữ giá trị 5 và biến $y sẽ giữ giá trị 10.5.

Chú y: khi bạn khởi gán một giá trị text tới một biến, bạn cần đặt dấu nháy đôi bao quanh giá trị.

Chú ý: Không giống như các ngôn ngữ lập trình khác, PHP không có câu lệnh khai báo kiểu dữ liệu của biến. Nó được cấp phát ngay khi bạn khởi gán giá trị cho nó.

Suy nghĩa về các biến như là các thùng chứa dữ liệu.

Các biến trong PHP

Mộ biến có thể có tên ngắn (giống như x và y) hoặc một tên có ý nghĩa như age, car_name, total_volume.

Quy tắc đặt tên biến trong PHP:

Một biến bắt đầu bởi dấu $, theo sau là tên của biến

Tên một biến phải bắt đầu bởi một ký tự hoặc ký tự gạch dưới

Tên một biến không được bắt đầu bởi một số

Tên một biến chỉ có thể chứa các ký tự chữ hoặc số hoặc các ký tự gạch chân dưới (A-z, 0-9, và _ )

Tên các biến phân biệt chữ hoa và chữ thường ($age và $AGE là hai biến khác nhau)

Đầu ra các biến

Câu lệnh echo của PHP thường được sử dụng để đưa dữ liệu ra màn hình.

Ví dụ sau đây sẽ hiển thị dữ liệu text được chứa trong một biến:

Ví dụ sau sẽ đưa ra cùng kết quả như ví dụ trên:

Ví dụ sau sẽ đưa ra kết quả tính tổng của hai biến:

Chú ý: Bạn sẽ học nhiều hơn về câu lệnh echo và cách đưa dữ liệu ra màn hình ở bài kế tiếp.

PHP là một ngôn ngữ định kiểu lỏng lẻo

Trong ví dụ trên, chúng ta không cần nói cho PHP kiểu dữ liệu của biến.

PHP tự động chuyển đổi biến tới đúng kiểu dữ liệu, phụ thuộc vào giá trị gán cho nó.

Trọng các ngôn ngữ khác như C, C++ và Java, lập trình viên phải khai báo tên và kiểu dữ liệu của biến trước khi sử dụng nó.

Phạm vi các biến trong PHP

Trong PHP, các biến có thể khai báo bất kỳ đâu trong script.

Phạm vị của một biến là một phần của script mà biến đó có thể được tham chiếu hoặc được sử dụng

Phạm vi của biến trong PHP có ba loại:

Biến cục bộ (local)

Biến toàn cục (global)

Biến tĩnh (static)

Phạm vi của biến toàn cục và biến cục bộ

Một biến được khai báo bên ngoài của một hàm thì có phạm vị toàn cục và có thể chỉ truy cập được bên ngoài của một hàm:

Một biến được khai báo bên trong một hàm thì có phạm vi cục bộ và chỉ có thể được bị truy cập ở bên trong hàm này:

Bạn có thể dùng các biến cục bộ có cùng tên ở các hàm khác nhau, bởi vì các biến cục bộ chỉ có thể được nhận biết bởi chính hàm đó mà được khai báo thôi.

Từ kháo global trong PHP

Từ khoá global được sử dụng để truy xuất một biến toàn cục từ trong một hàm.

Để làm điều này sử dụng từ kháo global trước tên các biến (bên trong hàm):

PHP cũng lưu giữ tất cả các biến toàn cục trong một mảng được gọi qua $GLOBALS[ index]. index là tên của các biến. Mảng này cũng có thể truy câoj từ các hàm và có thể được sử dụng để cập nhật các biến toàn cục.

Ví dụ ở trên có thể viết lại như sau:

Từ khoá static trong PHP

Thông thường khi một hàm hoàn thành hoặc kết thúc chạy, tất cả các biến bị xoá. Tuy nhiên đôi khi chúng ta muốn các biến cục bộ không bị xoá để phục vụ cho một công việc nào đó.

Để làm điều này sử dụng từ khoá static trước khai báo biến:

Mỗi lần hàm này được gọi, biến đó vẫn sẽ lấy được thông tin được lưu trữ từ những lần gọi trước.

Chú ý: Biến này vẫn là biến cục bộ của hàm.

Bói Toán Và Các Hình Thức Bói Toán Hiện Nay

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay với sự phát triển về khoa học công nghệ, nhắc đến bói toán người ta lại nghĩ ngay đến một thứ gì đó siêu linh, vô hình và đầy huyền bí. Con người không ngừng sự thu hút về suy nghĩ muốn giải mã tính cách bản thân, nắm giữ vận mệnh, đoán trước tương lai,…mà bói toán lại có thể giúp con người tìm hiểu những thông tin họ muốn biết qua những hình thức tâm linh.

Vậy bói toán là gì? Có những hình thức bói toán nào? Hi vọng những thông tin tới từ các “phù thủy” tại WeHelp sẽ giúp bạn hiểu được phần nào về hình thức siêu hình này.

Ngày nay, bói toán dường như đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, mỗi khi đi đến một quyết định như cưới hỏi, làm ăn, xây nhà, chôn cất,… mọi người thường dựa vào bói toán để tìm kiếm sự đồng tình hay lời khuyên để thực hiện các công việc theo ý định ban đầu.

Bói toán có thể sẽ có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng tựu chung có thể hiểu đơn giản xem bói là tiến trình tìm hiểu câu trả lời cho những câu hỏi của người xem bói thông qua một hình thức hay nghi lễ, dựa vào các thông tin như: ngày, tháng, năm sinh; vân tay, chỉ tay,… hoặc các dấu hiệu (lá bài, hình dáng lá trà, giấc mơ,…).

2. Các hình thức bói toán hiện nay

Nói đến các hình thức bói toán có thể nhiều vô số kể, mỗi hình thức đều có đặc điểm và nét độc đáo riêng. Tuy nhiên, WeHelp sẽ chia các hình thức bói toán theo quan niệm của phương Đông và phương Tây.

2.1. Phương Đông

Xem tử vi: Tử vi được coi là một môn huyền học, dựa trên cơ sở triết lý Kinh Dịch cùng thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, Can Chi. Theo đó sẽ dựa vào ngày tháng năm sinh (âm lịch), giới tính để luận đoán tính cách, vận hạn, hoàn cảnh diễn ra xung quanh.

Bói dịch: Cách xem bói toán này khá phổ biến ở trong chùa chiền, cách thức vô cùng đơn giản, thầm niệm câu hỏi trong đầu và tung đồng xu, hoặc gieo quẻ…Cách bói này không hoàn toàn chính xác mà thường là đưa ra lời khuyên để mình làm theo.

2.2. Phương Tây

Phương Tây thường sở hữu quan niệm vô thần, nhưng bên cạnh đó bộ môn bói toán, chiêm tinh huyền bí cũng không kém phần độc đáo.

Xem bói lá bài: Xem bói bài thường là bói bài Tarot , bài tây, , . Với các xem bói toán bằng bài Tarot, bài tây thường dùng để đưa ra lời khuyên, hướng dẫn và giải quyết vấn đề. Còn lại mang tính tiên tri nhiều hơn.

Chiêm tinh học: Bộ môn này thường gắn liền với các hành tinh, chòm sao trên trời, người phương Tây cho rằng sự di chuyển các tinh thể có thể gây ảnh hưởng đến tính cách con người, các sự kiện trong tương lai. Hình thức bói toán thuộc chiêm tinh học quen thuộc nhất với chúng ta có lẽ là Cung hoàng đạo (Horoscope)

Tealeaf (bói lá trà): Bói lá trà xuất phát từ phương Tây và được phát triển ra toàn thế giới. Các thầy bói, phù thủy thường dựa vào hình dáng của bã trà mà đưa ra lời tiên đoán. Đây là hình thức bói toán thâm sâu và cần nhiều thời gian, kinh nghiệm để có thể phán đoán chính xác kết quả bã trà mang lại.

Mỗi một hình thức bói toánđều mang những nét đẹp về văn hóa và có sự độc đáo riêng. Tuy nhiên không thể quá phụ thuộc vào những lời tiên đoán mà đánh mất đi niềm tin, ý chí và tinh thần của bản thân. Các hình thức bói toán chỉ nên mang tính chất tham khảo, gợi ý hoặc hướng dẫn để thực hiện cho mục tiêu của mình. Mong rằng với các thông tin từ các “phù thủy” tại sẽ giúp bạn hiểu hơn về bói toán và các hình thức xem bói thường thấy hiện nay.

Các Chiêu Lừa Đảo Bằng “Bói Toán”

Bói toán và nhiều hình thức mê tín dị đoan vẫn còn xuất hiện ở một số nơi

2 ngày nay, chị Tạ Mai Hương, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ tự dưng đổ bệnh, chẳng thiết ăn uống gì. Hỏi ra mới vỡ lẽ, do muốn biết trong năm Giáp Ngọ có gặp tai ương, vận hạn gì không chị Hương đã đến nhà thầy T ở thành phố Bắc Ninh để xem bói. Vừa nhìn qua bàn tay và khuôn mặt chị Hương, “thầy” đã phán chắc nịch: “Số cô là số phu nhân, chỉ ngồi trên người khác nhưng có thể sẽ đoản thọ”. Nghe đến đây chị Hương toát mồ hôi chưa kịp hỏi rõ thì thầy lại tiếp tục: “Giữa tháng Giêng chị có hạn lớn lắm, nhìn khoẻ mạnh thế mà trong người có bệnh đấy, thậm chí là bệnh nan y…”. Thấy “thầy” nói vậy, chị Hương phản ứng: “Con mới đi khám sức khoẻ tổng thể cách đây 6 tháng, mọi thứ đều rất tốt”. Không để chị Hương dứt lời, vị thầy bói tỏ vẻ hiểu biết: “Thầy nói mà chị không tin. 6 tháng trước khác, bây giờ khác. Không tin chị cứ về kiểm tra đi. Nếu sau đó muốn “giải hạn” thì thành tâm, chuẩn bị lễ đầy đủ đến đây thầy “giải” cho”. Chẳng biết có phải quá lo lắng trước lời thầy phán hay không mà chưa đi khám chị Hương đã đổ bệnh. Nghe vợ kể, chồng chị Hương đưa vợ đến bệnh viện khám. Và kết quả là chị Hương hoàn toàn khoẻ mạnh, không có bệnh tật gì.

Vì muốn biết trước sức khoẻ, vận mệnh, tình duyên, công việc trong năm mới, không ít người đã lặn lội tìm đến các tỉnh xa, cách Hà Nội hàng trăm cây số chỉ để nghe thầy phán vận mệnh cho mình. Tuy nhiên, kết quả là nhiều người không những bị mất tiền mà còn rước lo vào người. Với mong muốn lấy chồng trong năm Giáp Ngọ, nghe bạn bè mách, chị Ngọc Lan, 34 tuổi, ở quận Ba Đình đã tìm đến nhà thầy X ở Hưng Yên để xem năm nay có cưới được không. Sau khi nói sơ qua tuổi tác, năm sinh tháng đẻ của mình và người bạn trai mới quen, thầy X phán luôn: “Hai tuổi này không hợp, lấy nhau không sớm thì muộn cũng bỏ nhau, nếu ở với nhau cũng không sinh lộc, cả đường con cái lẫn làm ăn đều có chữ “triệt” án ngữ. Hơn nữa, thầy còn nhìn thấy có vong hồn đeo bám sẽ phá đến cùng”. Nghe thầy nói vậy, chị Lan bủn rủn hết chân tay hỏi lại: “Thế có cách nào hoá giải không thầy”. Ngập ngừng một lúc, thầy X nói như vị thánh sống: “Được chứ. Cái gì cũng có cách hoá giải, nếu cô có tâm và làm lễ đúng người “cao tay”. Tuy nhiên, khi hỏi thầy giá làm lễ là bao nhiêu, thầy bảo, phải mất từ 7-9 triệu đồng. Nghe thầy nói vậy, chị Lan buồn rầu, lo lắng bởi nếu không làm lễ thì đâm lo, mà làm thì với số tiền đó chị lấy đâu ra.

Vào những ngày này, tranh thủ lượng người du xuân tăng mạnh, các điểm xem bói ở Hà Nội cũng được dịp làm ăn. Tại một số địa điểm công cộng, chỉ cần du khách vừa ngồi xuống ghế đá là những phụ nữ xem bói dạo xuất hiện, chèo kéo mời xem chỉ tay, bói bài… giá cả cũng khá đa dạng. Với những người bói dạo ở các công viên, cổng chùa, mức giá từ 50.000 – 100.000 đồng/lần. Không chỉ xem bói trực tiếp, nhiều người có nhu cầu còn có thể xem bói… qua mạng

internet. Chỉ cần điền đầy đủ thông tin về bản thân (tên, tuổi, giới tính, ngày tháng năm sinh, sở thích…) là bất cứ ai cũng có thể tự xem vận may, những cơ hội trong năm mới cho mình và cho người thân. Dịch vụ xem bói trực tuyến này ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Theo một sư thầy, trụ trì chùa Lâm Du, quận Long Biên, việc đi lễ chùa đầu năm, làm từ thiện… là điều nên làm để tâm linh mọi người được thanh thản, nhẹ nhõm, từ đó công việc làm ăn, học hành, sức khỏe được cải thiện hơn. Tuy nhiên, nếu việc đi lễ chùa, bói toán, cúng bái trở nên thái quá sẽ trở thành mê tín dị đoan. Chuyện các thầy bói phần nhiều dựa theo lời nói hay sắc mặt của người xem để đoán nhằm mục đích kiếm tiền là khá phổ biến. Người có khả năng xem bói, tướng số thực sự là rất hiếm. Hầu hết các “thầy bói” hiện nay chỉ nói chung chung, chẳng may thì trúng chứ không hề có cơ sở khoa học. Không ít “thầy”, lợi dụng sự cả tin, mê tín của người xem chỉ để hù doạ, kiếm tiền bằng những câu chuyện thiếu căn cứ.

Theo Tiến sỹ Trần Tuấn – Trung tâm Phát triển cộng đồng thì việc biết trước tương lai là điều mà ngay cả các nhà khoa học trên thế giới vẫn chưa có câu trả lời. Do vậy, mọi người nên tỉnh táo, cảnh giác trước các chiêu lừa đảo, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa văn hoá và mê tín, kẻo vừa mất tiền oan, vừa chuốc lo lắng, bệnh tật vào mình.

Tích Hợp Php Trong Môi Trường Web, Xuất Dữ Liệu Cho Trình Duyệt

Trong bài học này chúng ta bắt đầu xem xét cách sử dụng PHP trong môi trường web. Chúng ta sẽ xây dựng một page đơn giản đầu tiên bằng cách tích hợp PHP với HTML và xem một số kinh nghiệm thực hiện các thao tác này.

Ví dụ xây dựng trang web đơn giản với PHP

Để dễ dàng minh họa các vấn đề, trước hết chúng ta sẽ cùng xây dựng một trang web đơn giản theo các bước sau:

(1) Tạo thư mục con learnphp trong thư mục htdocs của XAMPP.

Nếu sử dụng PhpStorm, bạn tạo project mới từ thư mục learnphp này. Sau khi tạo project, các thao tác tiếp theo có thể thực hiện trực tiếp trong tab Project.

(2) Trong thư mục learnphp tạo tiếp thư mục con lib.

(3) Trong thư mục lib tạo file functions.php.

(4) Trong thư mục learnphp tạo file script mới index.php.

<?php define('TITLE', 'Tự học ICT - PHP'); $content = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."; $books = [ ], [ ], [ ], [ ], ]; function book_info(array $b) { echo "{$b['title']} by {$b['authors']}"; } $list = <<<HTML HTML;

<?php require_once ‘lib/functions.php’;

<?php

Chạy Apache từ XAMPP control và mở đường link http://localhost/learnphp/index.php từ trình duyệt, bạn thu được kết quả như sau:

File PHP và cấu trúc URL

Khi sử dụng PHP CLI, bạn sử dụng chương trình dịch chúng tôi và cung cấp tên file script cần chạy: php.exe đường/dẫn/tới/file/php. Bạn có thể chạy bất kỳ file php nào từ CLI bằng cách này.

Khi tích hợp với web server, tình hình cũng diễn ra tương tự. Bạn có thể yêu cầu chạy bất kỳ file script php nào từ thanh địa chỉ của trình duyệt, miễn là nó nằm ở khu vực cho phép của server, và bạn sử dụng một địa chỉ phù hợp. Trong ví dụ ở trên bạn truy cập trang theo địa chỉ:

http://localhost/learnphp/index.php

Một địa chỉ như vậy được gọi là một URL.

URL là viết tắt của Uniform Resource Locator. Hiểu một cách nôm na nhất, mỗi URL là địa chỉ của một tài nguyên trên Internet. Cấu trúc tổng quát nhất của một URL như sau:

scheme://host:port/path?query-string#fragment-id

Thực tế việc truy xuất tài nguyên trong htdocs được Apache giới hạn bằng cách sử dụng file .htaccess.

Phần path của URL trùng với đường dẫn tới file tương ứng trong htdocs. Giả sử trong htdocs có các file chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi chúng tôi bạn có thể truy xuất qua URL (có path) tương ứng là chúng tôi chúng tôi chúng tôi /create.php.

Để ngắn gọn, chúng ta chỉ nói về phần path và bỏ qua phần scheme, host và port trong URL.

Nếu file nằm trong thư mục con (của htdocs), chúng ta cần đưa thêm cả tên thư mục con vào đường link. Ví dụ, với file chúng tôi nằm trong thư mục con user, bạn truy xuất nó qua URL /user/login.php.

Trường hợp đặc biệt đối với file chúng tôi . File này được gọi là file mặc định trong XAMPP Apache. Nếu không chỉ định rõ file cần tải, Apache sẽ tự động tìm file chúng tôi trong thư mục tương ứng. Các file mặc định khác trong XAMPP Apache là chúng tôi và index.html.

Do đặc thù của giao thức HTTP (giao thức truyền dữ liệu giữa trình duyệt và máy chủ web), file hay thư mục không nên chứa dấu cách. Nếu đặt tên có dấu cách, khi viết đường link bạn phải thay dấu cách bằng cụm %20. Ví dụ, /user/member%20login.php.

Mã nguồn PHP và mã HTML kết quả

Trong ví dụ trên bạn chỉ định tải file chúng tôi từ thanh địa chỉ trình duyệt.

Bấm Ctrl + U trên trình duyệt bạn sẽ nhìn thấy mã nguồn HTML của page như sau:

Hãy so sánh mã HTML sinh ra (và gửi về trình duyệt) với mã PHP của trang index.php.

Tất cả các lệnh xuất văn bản của PHP (echo, print) đều dẫn đến việc đưa dữ liệu tương ứng vào mã HTML kết quả.

Các lệnh PHP khác không đưa lại mã HTML kết quả.

Mã HTML sinh ra từ lệnh PHP và mã HTML sẵn có phối hợp chính xác ở đúng vị trí viết mã lệnh PHP tương ứng.

Như vậy, có thể dễ dàng nhận ra, vai trò của PHP trong ứng dụng web là sinh ra nội dung “động” sử dụng các logic và cơ chế của lập trình. Các nội dung “động” hòa trộn với các nội dung “tĩnh” – nội dung được viết sẵn – để tạo ra trang web.

Khi bạn yêu cầu truy xuất một file script nào đó từ thanh địa chỉ trình duyệt, Apache server sẽ chuyển file đó sang cho chương trình dịch PHP. Những văn bản chương trình dịch PHP sinh ra + những gì có sẵn (bị bỏ qua) sẽ chuyển ngược trở lại cho Apache. Apache gửi kết quả đó tới trình duyệt.

Như vậy, cái bạn nhận được sẽ là kết quả thực thi script của PHP trộn với những gì bạn thiết kế từ trước (ở dạng HTML, CSS, hình ảnh, v.v.).

Bạn có thể thắc mắc, vậy có thể gọi mở trang chúng tôi từ trình duyệt không?

File script này truy cập được qua URL chúng tôi Hãy nhập đường link http://localhost/learnphp/lib/functions.php vào trình duyệt.

Tuy nhiên, cái bạn nhận được là một giao diện trống rỗng. Lưu ý rằng trình duyệt không hề báo lỗi. Nếu bạn mở mã nguồn (Ctrl + U) hoặc Developer Tools (F12) sẽ thấy cái khung HTML trống rỗng.

Khi bạn gọi file này qua đường link như trên, cơ chế PHP vẫn thực thi toàn bộ code của chúng tôi Nhưng do file chúng tôi không hề có lệnh xuất dữ liệu nào, trong HTML kết quả cuối cùng không có gì. Do vậy trình duyệt nhận được một cái khung HTML trống rỗng.

Tích hợp PHP trong trang web

Khi chạy PHP tích hợp với web server, bạn bắt buộc phải đặt phần mở rộng của file script là php, ngay cả khi file chứa hỗn hợp HTML và PHP. Nếu đặt phần mở rộng khác, chương trình dịch PHP sẽ không hoạt động trên file.

Có 4 kiểu viết code PHP trộn lẫn với code HTML/XML: (1) kiểu tiêu chuẩn, còn gọi là kiểu XML, (2) kiểu SGML, (3) Kiểu ASP, (4) kiểu script.

Cần lưu ý rằng chương trình dịch PHP chỉ dịch và thực thi những gì nằm giữa các cặp tag PHP. Tất cả những gì nằm ngoài các khối PHP (ngoài các cặp tag PHP) sẽ bị chương trình dịch PHP bỏ qua và đưa thẳng vào HTML kết quả (cuối cùng gửi cho trình duyệt).

Khi file chỉ chứa mã PHP bạn có thể bỏ qua thẻ đóng. Tuy nhiên, khi tích hợp với HTML thì bạn phải chú ý theo dõi sự tương ứng giữa thẻ đóng với thẻ mở tương ứng. Thiếu thẻ đóng là một lỗi rất thường gặp.

Xuất thông tin ra trình duyệt

Ở giai đoạn đầu học PHP chúng ta chỉ xuất thông tin ra console với lệnh echo hoặc sử dụng PHP interactive shell. Khi tích hợp PHP với web server, thông tin chúng ta xuất ra sẽ được server gửi cho trình duyệt. Do vậy, nội dung xuất ra cơ bản sẽ là HTML.

Một điều may mắn là để xuất thông tin cho trình duyệt bạn có thể tiếp tục sử dụng lệnh echo quen thuộc. Ngoài echo, các lệnh quen thuộc khác như print, printf đều xuất dữ liệu cho trình duyệt. Tuy nhiên, giờ đây bạn cần nhớ và điều chỉnh một chút để xuất ra HTML, thay vì văn bản thuần (plaintext).

Nói cách khác, bạn không cần học các lệnh mới để xuất thông tin cho trình duyệt. Cái bạn cần là lưu ý rằng hoàn cảnh xuất dữ liệu của bạn giờ đây không còn là console nữa mà là trình duyệt. Và ngôn ngữ chính thức mà trình duyệt hiểu là HTML.

Với hầu hết các page, các nội dung chủ yếu xoay quanh các loại sau:

Văn bản: đây là nội dung chính ở các trang blog, tin tức.

Bảng biểu, danh sách: đây là nội dung thường gặp ở trang quản lý dữ liệu.

Form: đây là nội dung ở các trang nhập dữ liệu. Nội dung này sẽ được học trong một bài riêng.

Khi xuất thông tin/HTML cho trình duyệt bạn sẽ gặp những vấn đề hơi khác biệt trong console.

(1) Xuất các khối HTML lớn

Các khối văn bản lớn thường gặp là bảng hoặc danh sách. Để tạo các khối văn bản HTML lớn, cách tiện lợi nhất là sử dụng lối viết heredoc:

$list = <<<HTML HTML;

Bên trong khối văn bản này bạn có thể viết hoàn toàn HTML, hoặc kết hợp với biến/biểu thức PHP. Văn bản heredoc có thể thực hiện nội suy biến.

Dĩ nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng chuỗi trong cặp nháy đơn hoặc nháy kép vì chúng đều cho phép viết trên nhiều dòng. Tuy nhiên, nếu trong chuỗi HTML có sử dụng attribute thì lối viết này không tiện lợi lắm vì giá trị attribute của HTML cũng phải đặt trong cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép.

Đây là cách chúng ta đã sử dụng:

Ở vị trí của giá_trị bạn có thể để bất kỳ biểu thức nào.

(3) Sử dụng các lệnh điều khiển

Khi sử dụng lệnh điều khiển, bạn nên sử dụng lối viết tương đương thay vì lối viết truyền thống (với cặp dấu {}).

Lối viết này có ưu điểm lớn là dễ đọc do phẩn mở đầu và kết thúc lệnh là các từ khóa rõ ràng. Với lối viết này bạn không lo bị bỏ lỡ dấu đóng khối code } nữa.

Ngoài ra cũng nên sử dụng cú pháp tương đương (for – endfor, foreach-endforeach, v.v.) cho dễ đọc.

(5) Phân chia mã nguồn

Một trong những vấn đề mà người mới học lập trình PHP thường mắc phải là trộn lẫn lộn code PHP và mã HTML vào một file lớn! Bạn có thể thường xuyên gặp các đoạn code ví dụ chứa cả mã HTML + khai báo hàm + khai báo biến + truy xuất dữ liệu.

Đừng bao giờ làm như vậy!

Với cách tiếp cận của bài giảng này, ít nhất bạn cũng đã cảm nhận được rằng, mã PHP nên tách ra các file code riêng, và mã HTML nên để ở một file riêng.

Chúng ta đã vận dụng tư tưởng này qua việc phân chia mã PHP vào chúng tôi và HTML vào chúng tôi Trong chúng tôi chỉ sử dụng các lệnh xuất giá trị và lệnh điều khiển hỗ trợ hiển thị thông tin.

Trong bài học này chúng ta đã làm quen với những vấn đề cơ bản và thường gặp nhất khi sử dụng PHP trong môi trường web. Nhìn chung bạn có thể áp dụng nguyên vẹn những gì đã biết về PHP cơ bản trong môi trường này.

Tuy nhiên, bạn cần luôn lưu ý rằng trong môi trường web thì PHP thường xuyên phải đi cùng với HTML khi xuất dữ liệu cho người dùng, do vậy cần chú ý cách thể hiện các khối HTML (tích hợp HTML trong PHP), các viết giá trị (khi tích hợp PHP trong HTML), cách viết lệnh điều khiển.

Tất Tần Tật Về Các Kiểu Bói Toán

Chị em phụ nữ chúng mình thích xem bói, đàn ông cũng có người thích và để ý đến xem bói trong công việc, làm ăn, nhưng phần lớn tỉ lệ số người vẫn thua xa phụ nữ.

Vui xem bói, buồn cũng xem bói, chả có việc gì cũng đi xem bói cho có việc để chơi…

Đời sống con người thời hiện đại có quá nhiều vấn đề bất cập mà người ta cần phải quan tâm. Thế nên thay vì tìm đến bác sĩ tâm lý như ở phương Tây để giải tỏa căng thẳng, chúng ta tìm đến thầy bói để tâm sự

Bói thì có muôn vàn kiểu bói, mình liệt kê ra đây các phương pháp cơ bản nhất để làm cẩm nang cho các bạn khi đi xem bói, tránh bị ma tà quấy phá =)).

Mình không nói các ông thầy xem đúng sai ra sao, mà chỉ đề cập đến phương pháp và tất tần tật về các kiểu bói toán …..

1. Xem tử vi, tứ trụ (tử bình)

Thầy bói dùng các dữ kiện: Ngày – giờ – tháng – năm sinh của thân chủ để lập lá số và đoán tính cách, gia đình, vận hạn, các mối quan hệ của người ta trên đường đời.

Phương pháp này độ khả tín trong dự báo công việc cao và có khoa học.

2. Xem bói dịch

Thầy bói có thể dùng các dữ kiện ngày – giờ – tháng – năm sinh như ở trên để lập quẻ cuộc đời. Hoặc dùng quẻ giờ thân chủ đến để lập quẻ dự báo.

Một vài thầy bói cho rút thẻ, rút tăm hoặc là gieo xu để lập quẻ.

Phương pháp này độ khả tín trong dự báo công việc cao và có khoa học.

3. Xem tâm linh, chỉ tay

Thầy bói xem chỉ tay, bài tây, xem áo, xem gao, xem trầu cau thân chủ mang tới, cũng có thể không cần xem gì mà chỉ nhìn thân chủ thôi cũng ngồi nói vanh vách những điều thân chủ đang nghĩ trong đầu, đếm được nhà thân chủ có bao nhiêu người, từng đồ vật để ở vị trí nào khiến thân chủ sợ xanh mắt mèo

Độ khả tín: Thầy giỏi có thể xem được mồ mả gia tiên, nạp âm được đúng bệnh trong nhà thân chủ, nhưng phương pháp chưa chắc đã ổn vì đa phần là phải cúng, trấn tà…. Thầy lởm thì dọa cho con người ta sợ xanh mắt mèo và moi tiền (vd. Mai cô ra đường thể nào cũng tai nạn, phải làm lễ tạ mới ko sao).

4. Lên đồng

Cũng được xếp vào hàng xem tâm linh, nhưng thầy đồng gọi hồn người nhà và các “quan” lên để thân chủ hỏi chuyện, việc gia đình.

Độ khả tín: Như mục 3.

5. Phong thủy

Cũng được xem là xem bói, nhưng không phải cho người mà là cho nhà cửa của thân chủ, văn phòng, mồ mả, đất đai.

Xem cho nhà cửa, đất đai ở gọi là phong thủy dương trạch.

Xem cho mồ mả ông bà gia tiên, sang cát … gọi la phong thủy âm phần.

Phong thủy có nhiều phương pháp để xem, hơi phức tạp. Nhưng nói tóm lại là cái nhà không biết nói để trả lời là ông thầy xem đúng hay xem sai :))

Sơ qua thế thôi để anh/chị/em/bạn biết đường mà lần =))

Have fun.

Bài viết chia sẻ từ blog của em ạ.

http://www.zenmind.vn/tat-tan-tat-ve-cac-kieu-boi-toan/

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Toán Tử Trong Php trên website Hartford-institute.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!