Xu Hướng 12/2022 # Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn / 2023 # Top 20 View | Hartford-institute.edu.vn

Xu Hướng 12/2022 # Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn / 2023 # Top 20 View

Bạn đang xem bài viết Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn / 2023 được cập nhật mới nhất trên website Hartford-institute.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Published on

Đây là một tác phẩm kinh điển về xem tướng của một ” THẦN TƯỚNG” người Việt. Khi học và xem phải đảm bảo tâm tĩnh, xem để giúp người, không vì bất kỳ lợi ích nào, nếu không nhãn lực sẽ mất hết. Dù thấy xấu hay tốt thì nên khuyên giải giúp người tránh tai họa. Tuyệt đối không dùng để dọa người khác. !

1. ộ Ỉ Ỷ Xtra 1Ia_v Illlâll địllll tllẵllg tllíêll clĩllg llllíễll Í ‘ Nguyễn Du ›.,~`,;-t .lt CHƯƠNG 1 Ị_,r*ạỊ gt DẪN NHẤP g , Khì Iìóĩ Idi tlĩđlìg của Con 11gƯỞÌ, ta thưởlìg đê Cập Iìhững kình ‘v nghĩệlìì t`J nhữlìg nhận xét hàng ngày như: Trông Iììqt lììả bất hình dong, như: I`Il1âŕt1ẻ. Iìhì lùn hoặc. I`Igưỡ1 khôn Con lììẵt đelì xì, lìgưỡì dại Con Iììẵt nửa Chì. nửa thau. Trong dân gialì, người Việt đã dùlìg những kình nghìệlìì qualì Sđt Con Iìgưởì nĩ đởì này S:1l`1g đời khác để tìlìì hiểu “ề người khác trolìg hầu héữt CCĨC hoàn Cảlìh x’:`1 sìlìh hoạt của đời Sóng hàng ngày. I”-Ihư. Chọn ‘ợ, Chọn Chồng cho C011 Ccii, tìnĩ bạn Inà Chơi, tĩlìì người Cộng tác để 151111 5111, Chọn dồng Chí để Củlìg nìưu sự, kìêplìì người ảlì, kẻ Ở trong Iìhà, Chọlì Chúa Inà tlìở. Một Sôŕngười đã có Cólìg đelìì những qualì s:Ĩt như trên sắp xêip lại cho có hệ thôllìg, bổ túc cho đẩy đủ “‘à xây dựng thành lnột bộ lììôn có tílìh Czíclì klìoa học. Đa SỐ,l1hỮng S:ỈCh đã “iêIt đểu tập trulìg nhậlì xét X7510 lììặt, D0 dó được gọi là Tương Diện. Trolìg quyểlì Tưđlìg Pháp I”Jgô I-Iùlìg Diễn này t:íC già ghì lại nhữlìg CZĨCÌ1 xenì tương của Cụ, được gọi là tương pháp. Các tương pháp luật, Các bài ttỉdng 111ẫu,CđC tài liệu ‘ề đời Cụ =à Chuyệlì của Iì`lỘt SÔ’I1gƯỞÌ đã được Cụ xelìì trải dài gẫn 50 nảnì. 1`JhữI1g nglĩỡì quen bì ẽŕt Cụ đểu có Iììột nhậlĩ định Chung w’ể Cụ là Cụ SỐ°I1g Cuộc đởĩ gỉalìg hồ, nay đây, 11131 đó, dủng sự lììểu bỉé)t N’ể khoa I”Ih:ìl1 Tương “Ĩl Phong Thủy để giúp bạn bè =à lìhững l1gƯỞÌ có duyên gặp Cụ. Tác giả không nhằln ‘Ìê,tIì1Ổ[quyểlì Scỉch toàn bộ ‘ể lìhân tưdlìg học lnfl Chĩ bíên Soạn lại lìhững tlĩdng plìđp Cản bản dã đLfợC Cụ C111 dạy C110. Đa SÔAnhỮIìg điểu học được là ‘ào lúc Cụ xelìì tương Cho lìhữlìg Iìgườí quen. Đôi klìì tI`Ĩ Iìhữlìg hình ảnh ÌI1 trên Các 51111 plìẩlìĩ. Cũlìg có KJIÌ học qua Các Iìhân ‘ật trên plĩilìì ảlìlì hoặc hát bội 1’!l1ữI1g người này hoặc hìlìh ảnh Iìày được COÌ như Các “tƯdI1g lnẫu” để giúp người học tƯỞI1g dế nhập tânì v’đi Iìhững điểu được tận nìẩt lìhĩn th:ì°y. Sách cũng glìĩ Chép lììột SỒÍÝ niệlìì CỎI1 bản đã dùlìg tt’OI`1g Các tài liệu ‘ể tương học. Cổ Cũlĩg như kilĩì ‘Ĩl lììột Sôŕđiểu được lưu truyền trong dân gialì, Mục đích của t:íC giá là để :Ji ITIUỐỈII nghiên Cữu ‘ễ khoa I”Ihân Tươlìg có théln lnột tài liệu xfể tương pháp của lììột nhà tương học Việt ]`JaIn, Hy V`ọng là tải liệu lìăy sẽ được dùng như ‘Ỉễl1 gạch đẩu tiên hầu xây dựng lììột bộ 1ì1ônI`IlìâI1 Tương tlìeo tương pháp Ivĩgô Hülìg Dìếlì. Ðể giúp người đọc dễ hiểu Iĩhữlìg điểu [I`O1`lg sách, t:ÍC giá có lìhữlìg bức :`lI11ì ‘ẽ dùng thay cho tương Iììẵu. Tuy lìhiẽlì từ nhữlìg gì tác già trìlìh bẫy trolìg sách đên `v”ìệc :íp dụng lìhữlìg điểu Iìày trêlì 11gƯỞÌ đòi lìòi râμt nhiều thận trọlìg. ]”`IgOạì trữ đỏfì “đĩ Iìlìững w”Ị có năng khiêpu bẩnì Sình ‘dÌ khoa I`I hân Tưdlìg, tcíc giá ưdc nìong nhữlĩg gì trình bãy trong Tương Pháp I`Igô Hùng Diến Chĩ nên dùng để Chiẽlìì nghỉệlìì lììả không nẽlì dùng để tiên đozílĩ cho Iìĩìlìh hoặc cho ngưởi. Để khảo Cữu nhân tưđlìg, lìgưỡĩ khảo Cữu Cẫlì hiểu rõ nìột SỐ) khon học của Á Châu như dịch lý, âlìì dương, ngũ lìãnh =:`1 nhâμt là Cẩn có Căn bản “ữl1g Chắc ‘ề luậlì lý. Ta “ẫl1 thưởlìg nới_ Y thì có y lý v’:`1 Tưdlìg tlìì có nỉdlìg lý. 1`Ighĩ:J là trưdc lììột ‘ÌệC nêlu lý đã khôlìg ‘ững thì kêlt luậlì Chưa Chắc đã có thể dứng A’ững. – TƯỚNG PHÁP NGÔ I-IÙ]`IG DIỄIJ – 1

3. quen biêýt thi khó mà được Cụ xem. Chưng tôi đẽýn nhà Cụ ờ đường I-Iiển Vương, Sài-gòn vào khoàng 3 giờ Chiểu. Trởi nẵng nhưng không khi không oi ả lẳm. Người bạn tôi đã quen Cụ nhiều năm và vằn thưởng thăm Cụ để xin ý kiẽýn Cụ. Đã có hẹn trước nên ktti chúng tôi đêdn được Cụ Bà đưa thẳng ngay vào phòng ngủ của Cụ Ông. Phòng ngủ của Cụ cũng là ndi Cụ tiêŕp những người thân của Cụ. Không quen thân thì phải đợi Ở phỏng khách. Cụ vữa mới ngủ trtfa dậy và Còn đang tẩm, Trên giường ngủ nhỏ có trải một tâlm chiẽtu, góc giường có cái chăn vải mỏng và đầu giường có một cãi gõi bằng mây mang từ ngoài Bắc vào. Bên cạnh giường, sát vào tường đôi diện vdi giường ngủ, có hai, ba cái ghê’ gỗ để bạn bè ngồi. Cụ Bà bưng ra ba ly nước trả nóng. Một Ccíi ghẽđđược dủng làm bàn. Hai CZĨỈ cỏn lại dành cho anh bạn tôi vã tôi. Một lúc Sau thì Cu đi ra tt`IC:Ĩnh cửa Ở hông buồng. Vữa đi Cụ Vữa chải đầu. Khi thây chung tôi đlĩng dậy chào Cụ thì Cụ nới luôn mâpy lẫn: “Mời hai tiên Sinh ngồi chơi. Xin lỗi, xin lỗi, trời nóng quá, phải tắm mới chịu được.” Cụ ngồi xuông một mép giường, Cẫm một ly nước rổi mc`Ji chúng tôi uôtng nươc. Anh bạn tôi giđì thiệu tôi vdi Cụ. Mỗi câu của anh, Cụ Chĩ vâng, vâng. Như nghe mà cũng như không nghe. Cụ không nhin Chúng tôi mà chĩ Chăm Chú vào Cflêŕu thuôc ‘°rê” mà Cụ đang vê trên mâŕy đầu ngón tay. Sau khi anh bạn tôi nói xong thì Cụ bảo anh ây có thể về, Cư để tôi lại vcü Cụ. Thãŕy Cụ nới vậy, anh bạn tôi bỡ ngỡ lẳm, anh nói lí nm mẩy Câu rối đtĩng dậy ra vể. Cụ Diền có thói quen là đôi với người thân thì Cụ thường gọi “toi, moi”, theo lôi thân thiện của người Pháp. Trong sách này được viêit theo lôi Việt Nam là “t0:J, moc!”. Thởi Cụ, cách xưng hô này rãit thông dụng. Đôi VỞÌ người ngoài, dù thuộc bâit cư thành phẫn nào trong xã hội, ngay cả trẻ tuổi hơn Cụ nhiểu, Cụ thưởng vẫn gọi là `°TỈên SỈnh°`. Tôi vi được người quen thân của Cụ gidi thiệu và cũng có thể dươi mất Cụ tôi có thể được liệt vao thành phẩn thân thuộc Sau này nên Cụ đã xlỉrtg “toa, moa” vdi tôi ngay tl`I dẫu. Thật là bâit ngỡ. Cụ chậm rãi hút Vải hơi thuôc, rổi Cụ hỏi lại tén tôi. Khi Cu hỏi, tôi thâŕy mắt Cụ tỏa ra một luống :ình săng bao phủ tôi, Luồng :inh sang này âim típ và êm :í`l. Tôi thãŕy dẽ chịu và t1_I nhiên hơn, Sau đó Cụ và tôi Còn trao đổi nhau một vãi câu nữa như trời Ở ngoài có nóng không. Trong lẫn đầu gặp gỡ, tôi được Cụ ctti Cho 5 điểu. Thữ nhãŕt: Nẽìl tôi lập gia đinh trước 25 tuổi thì trưdc 28 tuổi Vợ chổng không bỏ sô”ng cũng bỏ chê’t. Sau này có lập lại gia đinh thì Văn rơi vào trường hợp có vợ thì không có con, mà có Con thì không có vợ. Thứ hai: Sắp bị nạn chêýt bâit đắc kỳ nì’ Ở ngoải dưỡng vào buổi sáng lúc trời cỏn nhcĩ nhem tôi, có thể do vật nĩ trên cao rơi xuộhg đẩu. Thữ ba: Sau này Cớ th‹`fl gian phải xa Con [ỞÌ 10 năm. Trong suõlt thởi gian này không có cach gi gặp dìỉợc Con. U2 – TƯÓNG PHÁP NGÔ I-IỀING DIỄN –

4. Thử ttỉĩ Khoảng 35 tuổi sẽ làm cho cơ quan kinh têýtải Chãnh quôýc têỂ Khởi đầu sẽ báo hiệu bẵng cách đổi nghễ Sang làm cho một cơ quan giô’ng như một hội đồng. Thư năm: Nêiu trzính được tai nạn chêμt ở ngoài đường vào buổi Sáng sơm thi có thể sẽ thọ tơi 80 tuổi. Cuộc đời phong lml, không giàu mà cũng không nghèo, công danh chằng cao mà cũng chăng thâŕp. Những điểu Cụ nới khiệŕn tôi xúc động, Cho tời nay, sau 45 năm, năm diễu Cụ dạy đã xẩy ra gấn hêμt. Thữ nhãŕt: Tôi lập gia dình đúng năm tôi 25 tuổi, Năm 2ộ tuổi vợ tôi sinh được một đưa con gcii. Con bẻ Sôing được có 7 ngày mĩ chê”t. Vợ tôi bình yên. Năm tôi 27 tuổi, vợ tôi Sinh được một đưa con trai. Vợ tôi băng huyê”t ngẩm rồi qua đời sau gắn 2 giờ đồng hồ làm băng tại dưỡng đường nổi tiêŕng ở Sài-gòn của Bzíc sĩ Giáo Sư Thạc Sĩ Trần đinh Đệ. Con trai tôi được :In lành. Sau này tôi lập lại gia đinh. Đúng như Cụ dạy, có vợ thì không có con mà có con thì không có vợ, Thư hai: Năm tôi gặp Cụ là l9Ỏ5, lúc đó tôi 28 tuổi. Khi đó tôi đang làm nghề dạy học. Ngay sau khi v’ợ tôi chẽit thì gia đình vợ tôi gieo cho tôi râdt nhiều oan ưc. Nguyên nhân chi vi gia đình tôi râit nghèo, tôi lãiy vợ giàu mà lại hơi cững đầu. [Tôi và vợ tôi phân biệt tài sản]. Gia đinh vợ tôi vu CZÍO cho tôi đủ thữ Chuyện và dùng mọi cách hai tôi để bắt con trai tôi. Để khuây khỏa tôi đi đánh bài ở nhà bạn bè. Lúc đó Ở Sải-gòn gidi nglliêm nì’ 12 giờ đêm cho [ỞÌ 5 giờ Sáng. Những khi lỡ, tôi ngủ lại ờ nhà bạn, đçfl tơi hêdt gidi nghiêm mđi vể. Cây côđi Ở Sải-gòn thời bâŕy giờ không được trông nom nên nhiều người đã chêýt vi cành cây gẫy. Tôi có thể cũng Ở trong SÔ’ những người bâŕt hanh :iiy nêýu không có lời Cụ day. Thư ba: Ðây là chuyện tương lai, lúc đầu thi ưu UI, nhmig rổi tôi cũng không nghĩ tơi nữa. Năm 1974, tôi được đi Mỹ tu nghiệp. Năm 1975, nìiển Nam thốt thủ vào tay chinh quyển Hà Nội. Các con tội kẹt Ở Sài-gòn cho [Ổi năm 1983 mới được đoan tụ Sau bao nhiêu khó khăn. Hầu hêđt những người tỏi biẽŕt Ở tnỉờng hợp gia đinh bi_ kẹt Ở Saigòn như gia đĩnh tôi đểu đìzrợc đoàn tụ sau hai, ba năm. Riêng tôi phải đợi đẽin chin năm. Thư tư: Tôi tuy làm nghề dạy học, nhưng ngay tư khi ra trường Đại Hoc Sư Phạm và Đại Học Khoa Học, tôi đã có ý định đổi nghễ, Đây cũng là ‘^cfỊnh mệnh”, Thời đỏ, Giáo Sư Torín Ở Sài-gòn mở lợp luyện thi ldẽlm râμt nhiều tiển. Tôi quyêít (Tịnh ngoài sôi giờ dạy ở trường công lập, tôi chi dạy rãøt it giờ ở tmờng tư để ldêm đủ tiển nuôi bô’ mẹ r’:`i bôin đĩĩa em. Thi giờ rảnh thì học üẽhg Anh, tập Vô, dạy klii công, sau đó ghi tên học thêln. Năm 1971 tôi đậu thủ khoa Cao Học Chính Trị Kinh Doanh và cũng nhờ đó tôi được nhận vào làm Chuyên viên bản thời gian cho Hội Đồng Kinh Tê’ Xã Hội. Nam Sau tôi sang làm chuyên viên tham vãin Cho Quỹ Phát Triển Kinh Tê’QuôỊc Gia. Năm 1974 tôi đi Hoa Kỹ tu nghiệp, năm 1975 tôi xong khóa Quan Trị Xi Nghiệp. Năm sau vào làm chuyên viên tài Chãnh cho Ngân Hàng Thê’ Giđi và vể hm] sau 25 năm làm việc cho cơ quan nay. Thư năm: Cuộc đời tôi như lời Cụ dạy, suôŕt đời làm việc Chuyên môn. Hơn bẩy năm trưdc tội bị bệnh, nhưng đã khỏe lại râdt nhanh. Bây giờ ngoài bẩy mươi, tôi vẫn theo lôi sông của Cụ để thân, tâm an lạc, vẫn chuyên cẩn tập luyện cac môn bồi dưỡng nhân klìỉ và thư giãn gân côŕt để giữ gin Sưc khỏe, thêln vào đỏ, y khoa ngày nay râđt tiẽin bộ; do đó, tôi hy vọng Sộỹng được đên tuổi như Cụ đã dạy. 4 – TƯỜNG PHÁP NGÔ I-lL`JNG DIỄN –

5. Ưđc nguyện của tôi lã quyển Tương Pháp Ngô Hùng Diễn được hoãn tâýt để kiêýn thưc hi hữu của Cụ Ngô Hùng Diến được góp một phẫn não vào công trình nghiên cữu vể nhân tưđng hẩu giúp cho những ngưêft cẫn tim sự thăng bẵng ưong cuộc Sôììg có thể tim thâμy it điểu hữu ich trong tài liệu này. Thãfl gian mà Cụ Xem cho tôi khoảng nữa tiẽing đồng hổ. Nét mặt Cụ vẫn binh thản như người ngồi tlìiển vậy. Tôi không dãm hỏi gì Cụ Sợ đlĩt quãng dỏng cảm hưng của Cụ. Khi Cụ nói xong điểu thư năm thi Cụ ngừng lại, vê thuôpc hút, hơp ngụm nước trà, chép chép rttiệng mâiy cãi, nhìn tôi, rổi nói Sang chuyện khác như không có gi quan trọng cả. Cụ hỏi tôi chiểu nay có rảnh không. Khi biêŕt tôi rành, Cụ rủ tôi đi xi-nê-ma. Cụ bảo tôi xi-nê Đa-kao ngay trước hẻm nhà Cụ đang chiẽŕu hai phim hay lấm. Trong hai phim có một pltim do danh hãi của mãn bạc Pháp là Fernandel đóng, tên phim là L’H0mme A Deux Faces. Cụ và tôi Sóng đôi đi bộ. Ra khỏi nhà được chững năm, mười phút tin thình lình Cụ hỏi tôi: “Toa có muôμn học tưđng không?” Tôi thưa vdi Cụ là tôi râit tltich nglliên cIĨJ về tlỉdng SÔĨ Nhlỉtlg hình ảnh và cách mô tả trong Scích vở râit lçhđ mà :ip dụng Sang người được. Tuy nhiên, giác quan thư sáu đã giúp tôi cảm nhận được rã”t nhiều diều hữu ích về ngư‹`fl đõi diện. Tôi hỏi Cụ vi sao Cụ hỏi tôi có muôh học tưđng không. Cụ cười, rồi nói: “Toa có âm dương nhãn”. Cụ lại nói üẽb: “Toa dẽ tin người lẳm, biêŕt một chút tưđng cũng có ich. °’ Khi xem phim, Cụ chi cho tôi cách quan Sát trzín, quan Săt các thơ thịt trên má của Femandel. Cụ bảo Femandel có trzin “écran nghĩa là trtín vuông vã phẳng như màn ảnh. Người có tran ‘°ẻcran” thì thông nìinh, tài giỏi, nổi Iziẽìng. Nẽìl phẩn trên mà hoi nghiêng ra sau như “bưc tlỉờng đổ ” là tưđng đản anh ttliên hạ. Cụ giảng cho tôi vể những thơ thịt trên mã, chạy tư đuôi mắt xuôing tdi mă, trông uôln lượn như Sóng, khỏe và đẹp, đtỉợc gọi là “vân thúy”. Ngư‹`:fl có vân thủy thì thành công do tải năng chư it trông vào may mẩn. Mối vai mơi ra nẽiu thâμy có gi đặc biệt Cụ đểu nhắc tôi quan sđt. Tư hôm đó, mỗi khi rành tôi thường chạy xuôhg Cụ hoặc là chạy đêýn nơi Cụ đang xem cho người ta để có dịp Cụ chi bảo cho đôi điểu. Những kiìi hai ông Con cũng rảnh tlti đi ăn phờ, rồi tim nơi măt mẻ ngồi uôing bia, nói chuyện. Những dip này tôi học đtỉợc râŕt nlliểu. Cãng học tôi càng thâμy ttỉợng học thật vô cùng, vô tận và THƯỢNG ĐỂ toàn năng đã tạo ra con người vời bao nhiêu kỷ bi và IIIJ Việt. Tôi dảnh nhiều thì giờ vào việc học tượng, tìm hiểu và học lôi Sôhg vô vi của Cụ. Chiểu hôm đó, ở rạp xi-nê ra, Cụ và tôi ngối ở một quăn bẽn đường, mối người uôhg một chai bia. Saigòn nóng bưc nên nhiều ngưẽfl có thói quen giải khát bằng bia ưdp lạnh. Buổi tôi tôi mời Cụ đi an cơm. Cụ bảo ăn gi cũng được. Về sau tôi mơi biêit là Cụ rãŕt dẽ trong việc ăn uôŕng. Ăn gi Cụ cũng khen ngon, uôing thi một chai “bia 33”, khi ăn hoặc một lon “xá-xị °’, một loại nước ngọt chai rẻ tiển, khi giái lchzít. Tôi đtĩa Cụ vào nhà hàng Chez Albert, một tiệm cơm tây binh dân nhưng đồ ăn khá ngon. Sau cơm tôi, tôi đưa Cụ về nhả, dắt Cụ vào tận trong phỏng. Ra về tôi thâiy lộng biêìt ơn Cụ dão dạt. Cụ đã dảnh cho tôi một tinh tlìượng và sự cảm thông mà tôi râŕt cắn. Cụ lại vẽ cho tôi một bưc tranh về cuộc đời tôi VỜÌ những nét chinh, không vường mắc VỔÌ những chi tìêlt rườm rã. Tôi thâiy ngưffl nhẹ nhõm, Những buồn phiền, oan ưc đẽ nặng trên vai tôi t1`I ngày vợ tôi qua đời tl; nhiên như có người 1â’y di khỏi vai tôi. May man bắt đầu đê’n vdi tôi. Điểu may mắn bâ”t ngờ nhât đôii vdi tôi là trong suôữt ba năm gia đinh vợ tôi không liên lạc gi vdi bôi con tôi thì tI_I dưng tôi nhận được thư của bôŕvợ tôi giii t1`1 Pháp vể. Bức thư dài bẩy trang. Cụ giải thích về nhiều điểu đã xẩy ra, rỗi kêýt thúc: Thôi bô’ con minh hãy coi chuyện Cũ như không Có. Một năm Sau khi tdi Mỹ, con trai tôi xong trung học, hai bô’ con Sang Pháp thăm cô, cậu đằng mẹ cháu, mua nhang đèn ra yriẽýng mộ hai Cụ. Tôi hy vọng học được môn Nhân Tướng để Sau này có thể nôi gót Cụ góp một phẩn nào vào việc giup cho những người cẩn một vài câu an ủi để lã’y lại thăng bẵng cho cuộc đời. Tôi đã một phẩn não thưc hiện được lời – TƯỞNG PHÁP NGÔ mmc DIỂN – 5

6. ược này tI`I ngày Cụ qua đời. Chúng tôi giúp người mộtcách vô vị lợi, không nhận tiển bac, qua cap và cũng không nhận ãn huệ của những người chúng tỏi giúp. Cụ mâ^t vào ngày mồng 5 thảng 4 năm 1974. Trươc đó đúng 30 ngày, mợi sáng Sđm tôi đã đên Cụ vì tôíi hôm tr1J’đc Cụ ghé qua nhà tôi nhẵn bô’ tôi la Săng moi Cụ muôtn gặp tôi sdln. Khi tôi tdi thì trong phỏng khách đã có mây người đ‹_f1. Cụ bảo tôi nói vm cu Bả ra xin lỗi lchrich hộ r’ì Cụ trót có hẹn phải đi gâb không tiêŕp ai được. Sau lthi người khach Cuôi cũng ra v’ể thi Cụ bảo tôi: “Thôi lnình đì °`. Tôi đưa Cụ ra xe. Tôi rủ Cụ đi ăn Phở Gà I-Iiển Vương, Cụ gật đẩu. Ăn phở xong tôi đưa Cu xuôịng Chợ Lợn chcfl, Hai bác chciu đậu xe rổi xuôing tản bộ. Hai bẽn đường phôŕcó nhiều quan bản đú lnọi loại mặt hảng, râit Vui, râŕt đẹp mất. Gần trưa hai bcíc chau vào một nhà hàng Tầu ăn cơm trưa. Ăn cơm xong tôi đưa Cụ về nhà tôi để Cụ ngủ trưa, Cụ có thói quen là phải có giác ngủ tl’tJ’a lnối được. Ngủ dậy, Cu tllích nhâŕt là có ly nươc chè xanh, thật nóng. Nẽlu lại có văi rrtiêμng kẹo lọc thì nhâμt. Hôln đó tôi có đủ những cai Cụ ưa thich. Hai bác cháu nẳm trên giường nói chuyện cho tdi chiểu măt mdi dậy đi ra lnột quán ngoài bờ sông Sài- gòn ngồi uôlng bia và hóng mát. Sau cơm tôli, Chúng tôi đi xi-nê và mãi hơn 10 giờ đêm lnđi ra v’ể. Vể tdi Đa-kao, lchi vữa đi qua rạp IG-nê mà Cụ và tôi đã đi W’ăo ngày đầu tiên gặp Cụ thi Cụ bào tôi ghé quán nước bên đường “lãm” chai bia. Đây cũng là quan nưdc ma 9 năm về trưđc hai bác Chau đã ngồi uộỊng bia sau khi Ở rạp xi-nệ ra. N gối được một luc thì Cụ nới: “Đẽh bây giờ toa đã chưng kìêin râFt nhiều những “mẫu” mà người học tưđng cắn phải biêlt. Ngoài ra những gi lnoa biẽlt được moa cũng đã nói cho toa nghe rồi. Nêŕu còn điểu gi khi toa Xem mà thãly không có ỈỞÌ giải thi đừng mâịt binh tĩnh, cư nghĩ thì sẽ ro. ” Ktli Cụ nới thì tôi nhìn Cụ. Tôi rùng minh v’i mật Cu đã bao phú từ khí. Hai bác chỉíu nhin nhau. Không ai nói ‘đi oi câu não trong lnột luc lçhđ lâu. Ngồi một lcỉt nữa thì Cụ bào đi vể. Tôi đưa Cụ vể, dắt Cụ ‘ào phòng rỗi đi về. Trên đường Vể nhà tôi râŕt buồn vì biệit giờ Chia tay vợi người Thày đãng lnê°n đã đệin. Sáng hôm sau tôi xuông Cụ rãŕt sơm. Cụ đang bị sộềt do sưng gan. Cụ t1`Ĩ khước không đi nhà thương, không chữa trị thuôc men mặc dủ trong SÔI ban hữu của Cụ có rât nhiều ngưẽfl trong giời Y khoa. Ngày nào tôi cũng xuông ngồi canh Cu cho tời khuya mdi vể. Tiet một Cụ râŕt bình thản, nới năng tư nhiên. Những lưc cợn đau hãnh, Cụ đành phải uôŕng ‘ài viên thuôŕc chôlng đau. Ngày thư 30 thì Cụ bâŕt tinh nhân sư. Anh em bản nhau đưa Cụ ‘ẫ0 bệnh v’iện để ctiich thuõŕc chỏŕng đau cho Cu để Cụ đi được nhẹ nhàng, Chiểu ngày hôm Sau, mồng 5 thdng 4 năm 1974, Cụ đã ra đi binh yên. Tôi được gia đinh Cụ clìi định cũng Cu bát Cơln đầu tiên. Đám tang Cụ, râtt đông người đã đẽμn để tiển biệt Cụ. TRÍCH THƯ Cụ Ngô Hùng Diễn Nhắn Tác Giả Ðêμn Nhà Ðể Cùng Ði Xem Một Mẫu Tướng I-Iiêim Có Chú Quyêpn, 27 – Thú nãm, nẽẫl Chú có rãnh thì Sáng 8 gI`ờ đến tôi, Cùng đl` đến ông bạn của tôi mà chủ đã gặp 1 lẫn rồI`. Nhưng tôi muôn chủ gặp hấn, tôi sẽ Chí tùng Ch!` rỉêi Con ngườ1`ông ta. một mẫu người gồm đủ lài, sất, tlân l’á`n . , , nễh hôm đẫy’ chủ bản thật đáng tI`ỄỀ.` ‘ì nghìn năm một thủa không găp thật rtẫ’ uôing. Thân, Diển 6 – TƯỞNG PHÁP NGÔ I-lL`JNG DIỄN A

7. I cn_ A ŕ I (Z __ bμartøøtư L Ù*-6158. 0 Áxøg_ ŕ Ẹ-u cọ/ KL QAA? ÍỂ1″‘-‘–*.7 ff J’ .a”~’ A ::.,…..7- ar: czằ” z `– Ịờø Zị_: xi cạ-Ệ f )-0-fs 9 IK ^ 2 , gị r /I-11 -“,`Ỉ”*”`° rí/’7″‘I; VW* °` _ Ở_ _ – A K ŕ’ ° _rể Z’/4’‹v ~j “C 047 đ’Ạ° ‘ ầ – – TƯỚNG PHÁP NGÔ IrIL`n1G DIỄIJ –

9. Cuôi năm 195 3, theo lời mời của Kìẽýn-truc sư Võ Ðữc Diên, Cụ vào Sải-gòn và ở đây cho tdi khi qua đời năm 1974. Vài Đặc Điểm Về Cuộc Đời Cụ Theo ông Tmơng đình Giẳn, con rể Cụ, thi trong Suôŕt thời gian Ống ở vdi Cụ, ỏng thãŕy Cụ lúc nào cũng sộŕng rãlt giản dị. Trông Cụ có dang vẻ một Nghệ SĨ hơn là một thày Tường. Khi dép hay đẽín nhà những người quyển quí, cao Sang, Cu cũng vẫn ctti mạc quẩn :ĩo thường ngày mà thôi, ngay cả khi gặp các lãnh tụ như Hoàng đê’Bảo Đại, Chủ tịch Hồ Chi Mình, Tổng thôing Ngô Đinh Diệm, Tổng thôing Nguyển Văn Thiệu, Phó Tổng thôýng Nguyển Cao Kỳ, Đại tưđng Cao Văn Viên, Thủ ttỉdng Trấn Thiện Kiủêm. Theo Kỹ sư Nguyển Phước Bm] Hap thì Cụ ăn mặc rât giàn dị. Ở nhà hay ra ngoải đường, đi chcfi vợi bạn bè hay đi tiệc tùng, Cụ vẫn chĩ luôn luôn mặc :io cụt tay, có ba túi, màu nâu nhạt, còn quẩn thì màu xam nhạt. Quần đo của Cụ thường do những tliãn hữu tặng Cụ. Chân thi cũng chĩ đi dép da, cũng màu nâu, không có quai sau, Cụ không bao giờ đi giầy, không bao giờ thất cà-Vạt. Cụ có một cai cặp, cũng màu nâu, không có quai xách. Lúc Cụ thữc dậy cũng như ktti Cụ ngủ, cãi cặp này lúc não cũng Ở bẽn Cụ. Trong cặp chả có gi ngoài một cuôŕn Sổ có lịch để ghi các buổi có hẹn, cãi bút nguyên từ, bao thuôc la, một hộp quẹt, vài Cái tăm sia răng, cái lược nhỏ và Vài thư lặt ‘ặt ichzíc. Khi ra khỏi nhà thì Cụ kẹp Ctii cặp vào nzĩch. Klủ lđn tuổi thì Cụ cũng đeo ldnh lão, gọng cũng màu nâu, mắt lçính cũng màu nâu. Cụ Cao trên 1 °’mẻt” 75, túng trẻo, dong dòng người, mặt vuông, tóc thưa và mềm, lúc nào cũng lòe xòe xuôøng tran. Mỗi lẩn trưdc khi vào nhà ai Cụ đĩỉa tay lên vuôlt tóc năm bẩy lẫn để tóc năm Xuộŕng cho ngay ngấn. Có khi cẩn thận thì móc lược trong cặp ra chải lại tóc. Tĩnh Cụ giản dị nhưng ttỉơrn tâit chư không cẩu thả. Cũng như khi Cụ nới năng. Cụ nói năng râ^t ôn tổn, dè dặt và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ thẩy Cụ nổi nóng Vời ai. Đôi lçlìi có thâpy Cụ tưc tđi đỏ mặt nhưng Cụ vẳn giữ được binh tĩnh, rồi cười cười cho qua chuyện cũ di. Cụ vẩn nói là chuyện gi bỏ qua đtxợc thì nên bỏ qua. Ắn thua để làm gi. Nhiều khi Cụ biêlt có chuyện muốn khuyên người xem, nhưng những chuyện này nói ra thì đụng cham hoặc gây khớ khăn cho người nọ, người kia thì Cụ chi nói qua loa, có phúc thì hiểu ra được, cỏn thiêμu phuc thi thói. Ở nhà cũng như đi ra ngoài, ai mời ăn gi Cụ an nâýy. Lúc nào Cụ cũng khen ngon. Chưa bao giờ ai nghe Cụ chẽ món gi cả. Thich thi Cụ dùng nhiểu, không thich thì Cụ dủng it. Nhưng bao giờ Cụ cũng ăn rãđt ngon lãnh. Ăn uôŕng xong, nêìl có đem bánh kẹo ra thi thệ! não Cụ cũng xin một ít mang về cho bà Cụ và đàn chau ngoại Ở nhà. Khi cỏn trẻ Cụ Sôing râŕt phóng túng. Cụ uông rượu trắng, một loại rượu của Việt Nam cất bẳng gạo tẻ râtt mạnh, Theo lời Cụ bà thì Cụ tư bỏ rlzrợu và không bao giờ uô^ng rượu manh nữa. Thường thi khi ăn, Cụ chi uôtng một ly vang hoặc một chai la-de. Uống cũng như ăn, :Ji mời gi Cụ uỏtng đó, không bao giờ đỏi hỏi gì cả, Cớ người mời Cụ nỉợu ngâm rắn, Cụ cũng uông, nhưng ctti nhâim nháp thôi. Cụ rãit thich uôợng trả tẩu pha thật đậm. Cụ có thể uôhg liên tiê`p hê°t ly này đêin ly khác. Còn rót cho Cụ, thì Cụ cỏn uôing. Cư mỗi ngụm nươc, Cụ lại chép chép ntiệng để thưởng thữc hương vị của trã. Cụ hut thuôc lã râit nttiễu, Nệýu tư mình thi Cụ côn khi hút, khi ngưng. Nhmìg nêμu có ai mời thuôc thì thuôýc gi Cụ cũng hút và hút liên tiêp chả bao giờ t1`Ĩ chôi. Thuộc người ta biêŕu cụ là thuôŕc lã Craw’en “A°’ hay thuôc Camel. Nêŕu không có thuôŕc này tiìi Cụ dùng thuôc rê do Cụ pha trộn nhiều thư thuôc khác nhau, cãn bản là thuôŕc thơm. Cớ người nói là Cụ Diễn giôhg như một cãi “máy điện to:ín”. Cụ nhìn ai cũng chi vài giây là Cụ đã thấy tâtt cả những chi tiẽit về tlỉợng mà Cụ cẫn để tiên đoán hoặc trả lời những câu hỏi của ngưtĩl được Cu xeln cho. Mõi câu Cụ khuyên bảo là tổng hợp của bao nhiêu chi tiẽŕt trên tưđng người ta, Ngưỡfl được Cụ xem thãdy hỏi câu nào Cụ trả lời ngay câu đó, rồi có khi còn nói thêm bao nhiêu câu khác thì giật mình không hiểu sao Cụ tinh nhanh như thêỂ Đó là lý do nhiều người được Cụ xem đã xưng tụng Cụ là “Thần Tưđng Có ai nói [đi tai Cụ về chuyện nãy, Cụ đểu bảo nói giùm với người nói đó là đừng nói như vậy, tổn thọ đâŕy. Cụ bảo: Chi có các vị ở trên “Trffl ” mdi có phép thẫn thông mà thôi. Những vị như Khổng Ìsliinh Gia Cát Lượng hay Nguyển Binh Khiêm cũng Chi mợi là người tai hay theo cach dũng chữ thông thường thi người ta gọi là “Thiện Tài ” thôi chư không ai gọi là ‘”Thẩn” cã. Cụ vẫn độn ban bè là khi tia lá, tia cành cây côi thi nện làm dằn dẫn, không nén làm một lẩn trơ trụi cả cây, Một hôm Cụ đẽμn nhà một người bạn, Cụ thãợy người làm vườn chặt trụi – TƯỚNG PHÁP NGÔ PIIỊĨNG DIỄN – 9

10. lụi cây sữ ớ sau vườn, mủ cây Sữ chẩy ròng ròng xuôhg đâit. Cụ bảo người ban lậly r’ải buộc lai, đững để nhựa chẩy như thêđ không tôỉt. Cụ bảo cây côi cũng như người, như các động vật khác, chợ nên chặt cảnh như vậy. Cậy nó không khóc, không la được, nhưng có rdm mãu là có đau đdn lẳm đâýy. Cụ lậiy t1`Ĩ tậm để đôi xừ ngay cả vời cây cỏ. Thật là đang qui thay. Một người bạn khac của Cụ, ông Trần Văn Hài, viê’t về cuộc đời Cụ như sau: Khi Cụ Xem nỉdng cho ai, thường thì Cụ chi nói những điều cttinh yêŕu, chư không nói nhiểu. Khi Cụ nói, ai đang ngồi Ở đẩy thì cư việc ngồi, cư việc nghe nêŕu thich, Cụ không bao giờ bảo ai phải đi ra để Cụ Xem tưđng cho ngưẽñ khác Cả. Một đặc điểln của Cụ Diến là trong SJỔ,[ đời của Cụ, Cho tdi khi chê°t, chơi w’đi anh em, không hể nói xãýu ai cà. Có ai không ttiích Cụ, có nổi nóng, . . , Cụ vấn binh than, không phản ưng lọi. Cụ luôn luôn nhận lối về lnình, cholà minh yêŕu kém, dôýt nat. Không bao giờ Cụ muôýn làm mâdt lòng ai, kể cả một đưa trẻ con. Vcĩi bạn bẻ thi xìntg hô ‘°toa, moa”, vời người ngoài thì ai Cụ cũng xưng hô “Tiên Sinh” dũ là ông Thủ tưđng hay atih tài xêỂ Cụ luôn luôn chân thành, citi tình, nhân hậu, có tinh, có nghia, lưc nào cũng muôtn cho mọi người được Sung sượng, hanh phúc tna không bao giờ nghĩ tơi cẩu lợi, cẩu danh cho minh. Thông ntinh, lõi lạc, kinh nghiệm, hiểu đời, nhin xa, trông rộng, thoang đã thâíy được lỏng người, mtĩfl liêc mắt nhin qua đã biêit được ai chánh, ai tả, ai rộng rãi, ai nhỏ nhen, ai hiển, ai dữ, . . . Nhưng tuyệt đôi không bao giờ khoe minh tài, minh hay, luôn luôn khen những người “thày” khác là đang bậc thày, bậc Sư của lninh. Cả một ỔỔỈ của Cụ, đi xa, đi gẫn, đi chơi vời bạn bẽ trong túi không bao giờ có một đổng bạc. Ban bè mời đi chơi thì đi, mời ăn uôing thi ãn uộŕng, không bao giờ đôi hỏi gì. Cả một đời ngưòi, Xem tưđng cho cả ngăn, cả van người, chưa bao giờ đỏi hỏi một đổng “thủ lao” hay xin “ân huệ ” của người Cụ xem giúp. 10 – TƯỜNG PHÁP NGÔ PIEJNG DIỄN –

11. ỆIỆŨỆIỆ Ệ Ệí` Ị. EZI CHƯƠNG Z TỔNG QUÁT VỀ KHOA NIIẤN TƯỚNG Trong phẩn này một Sộinhững ‘:Ĩi’1 để tổng quát ‘ề khoa ixĩhđn Tưởng được bàn tới. ixihư, một sộlđồ biễu để trình bẩy ‘i trí của tuổi trên mặt, đặt tên ‘:`t đh định ranh giới các bộ ‘ị, các cung hay Các ‘ùng quan trong của khoa tưđng diện. MƯỜI HAI VÙNG TRÊN MẶT 0 Trlìêrì-đình “Jng ( l l I Trung-Chzính `ùng (2 l 0 Ẩữđưỡng `ùng (3l I Chuẫn-đẩu `ùng (4D 0 Đia-các `ùng (5 l U Đia-khô, `1`Jng (cb 0 Diciì-mcĩ `ùng (7D I Ttlĩêrì-sương `ùng 48 l 0 Piìêrŕmôn ‘ùng19D U Quyển-côt ‘ùng (10) 0 Pháp<lệnh ‘ùng ( ll) U Mệnrŕmôn `ùng (12) Mặt được Ctiia ra làm 12 ‘ùng. Trên đẩy là tên ‘à s’ị tl’Í của mười hai ‘ùng đó, Tên gọi các s’ùng này đã rất quen thuộc x’ới những nhà ttĩớng hoc cũng như những người tham khảo ciic tai liệu ‘ể ttfớng học dịch từ các tài liệu của Tmng Quộc. Tác giả đôi kití cũng dùng tên gọi này trong Ttfđng Pháp I`Igộ Hùng Diễn để độc giắt dễ đôi chiêu mặc dù Cụ Ngô Hùng Diển thtfờng gọi nôm na: Đẩu mũi thay “l chuẫn đẩu, czinh mũi thay `i gián đài, đình úy. TLrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN 11

12. ` -*`*”x _,”l f Ỷ ^/ x ấ`ỷiÍ ,/ ẶÊA tuti . ” ` X-ý till M) `°-ŕ / VỊ TRÍ CỦA TUỔI TRÊN MẶT Cllia B6_ Vị Theo Niên Hạn Tướng pháp Ì`ĨgÔ Hùng Diễn dưa ‘ào ‘ượng, suy của thẩn khí, thanh, sắc ‘ẩ hình ttfớng đẫy hay khuyết, mọc hay cẩm, thật hay gia để có “tuổi thọ” cho đương SÔĨ Sau đó Chọn một Sôŕbộ ‘ị nòng côt của nỉớng diện, thí dụ mũi, rồi ciììa mũi ra đểu cho SỖIỈIJỒQỈ thọ tfớc đoán để tim ‘ị trí của mối tuổi trên mũi. Vị tn của một tuổi nằm Ở điễm cao nhất của bộ phận, tuổi Càng tăng thì ‘ị trí càng chay xuông tháp, `ị trí của tuổi thọ thì nằm Ở điểm thđp nhất của bộ phận. Tóm laì, tuổi :ĨỈJ thợ thì nằm Ở phía đẩu, trung niên nằm ở giữa, cuôi đời nằm Ở điễm dưới chót của bộ phận. Bộ phận là bât cữcd quan nào như tai, mũi, trán, Cắm, mặt. Thí dụ, một người tuổi thọ được ước lượng là 60 x-:`u bộ phận đlfợc ciiìa là mủi. Ðể tim ‘ị trí của từng tuổi trên mũi thi mũi sẽ được chia đểu cho 60, khởi từ l tuổi nằm Ở Sdn cãn, 60 mỗi ớ Chuẫn đẩu, 30 tuổi Ở chính giffa mũi. Vãnh tai, mặt . . . đểu có thể chìa được cầ. cma Mặt Cho Nam Nũ’ I ` Riêng cttia mặt thì đàn ông một tuổi nằm Ở giữa trzín giáp mé tóc tđìểm cao nhất ›, đàn bã một tuổi nắm ở giữa cằm Iđiểm thấp nhât), đàn ông tuổi tăng iên đi ‘òng xuôhg theo ^iển mặt bên trái, đàn bã tuổi tăng iên đi ‘òng lên theo ‘iển mặt bên phải, Thtfc têŕthĩ kiti Xem chỉ nên chia một Sốlbộ phận ctìính, như tai, mũi, mặt mà không nên đi ‘ăo chi tiêt quí. ‘! /”ậm ` / ” 1% gạ _J . Kị ểịíø .ly Vị Trí Một Sô, Nhóm Tuổi ‘ , Đấy là tập hợp của các tuổi có ntliễu tính chít chung. Tưởng pháp I`Ĩgo` Hùng Diễn cũng quan sát những tính Chít chung của Cac nhóm tuổi này Thí dụ, một người 41 tuổi định toan tính một chuyện làm ăn rất rủi ro. Tướng pháp iữgô Hùng Diễn sẽ lây yềh tôŕcăn bẳn là ‘ùng tuổi 35-43 chlĩfa tuổi 41, ]`Iêu thẩy `ùng này xâu quí thì sẽ cho ngưẽñ này biêt là chuyên mLfJ cẩu chắc thít bại, 0 l-7 tuổi động tai trái tư trên xuộhg dưới, I ` T Ạ †DĨ-“`”_””” 0 8- 14 tuổi động tai phải từtrên xuôhg dưới, Vl 0 15-25 tuổi động từ ớnh đầu Xuộhg cho đêh trung-chánh, __ I 26-34 tuổi đóng dép xuôhg cho đến ấrŕđường, Ị I 35-43 tuổi đóng dép xuôhg cho đến Sdn-căn, :. 0 44-48 tuổi đóng dép xuộhg cho đêh Chuẩữđẩu, 0 49-60 tuổi đóng tìêịa xuông cho đên thủy-tỉnh, .Ế 0 61 , ., tuổi đóng nép xuông cho đêh Cuôi đia-Ccíc. Í 12 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

13. Vị Trí Một sô’ Tuổi Tuổi 25, 28, 41, 48, 60 là một số tuổi mà ‘:`1o tuổi này hoặc trước hoặc Sau tuổi này ‘:`1i ba tuổi, người ta thường có nhlốừig quyết định quan trọng hoặc phải đương đầu ‘ớí những biên chuyển bên ngoài ẳnh hưởng `ào mình ngoài ý muốn. Thí dụ như tuổi 25 thường là tuổi “‘ào đời”. Thảnh, bai của bước đẩu này thay đổi không nhlẵiĩg tương lai, sự ngtúệp của ngưểfl này mà còn có thể thay đỗi tâm, tính của người này. Do đó những nét tướng ảnh hường ttẫt hay xẩu, tr_Ĩc tiếp hay gìtín úếp đến những nét hỉớng của ‘ị tri “25 tuổi ” đóng `ai tI’ò rất quan trọng cẩn phải nhận định cho đúng. Vị trí của czíc tuổi này theo các ưường phãi tướng pháp khấc: Năm 25 tuổi đóng ớ tnmg-chính Năm 28 tuổi đóng Ở á/n-đường Năm 41 tuổi đóng Ở sdlì-căn Năm 48 tuổi đóng Ở chuẵữđẩu Năm 60 tuổi đóng Ở titủy-tinh Tướng pháp Ngô I-[ùng Diễn cũng chú ỹ tôi h’í của những tuổi này theo cách íh định như trên, nhuhg không coi đólà những x-ị trí duy nhzft cho nhrútg tuổi này mà còn dựa x~ào cách chia tuổi theo “‘tuổi thọ utac đoán” :íp dụng tré`n một sộμbộ ‘ị quan trọng trên mặt, ‘à dựn `ào các “nhóm tuổi T chứa các tuổi này như nhóm tuổi 35-43 chúa tuổi 41. TIỄN VẬN, TRUNG VẬN, HẬU VẬN ?K lắ P- -4 I C ồ ăì J ỵ_, *(1 Tổng quát thì đời người được cŕủa làm ba giai đoan là tiển `ận, trung ‘ận `â hậu `ận, Mật là nghi biểu của Con người nên mặt được Ciúa làm ba ‘ùng, mỗi x’ùng là một thời ‘ận. Tiễn `ận là `ùng tt`Ĩ đinh đẩu đêh dưới mắt, tmng ‘ận là ‘ùng kểúểp tới ngang môi dưới `ã hậu ‘ận lã ‘ùng kểtiểp tới cằm. Cilìa thời ‘ận, chẵng hạn, để biết klìi nào tttì có thời x-ạn tcft hoặc đến tlìời s-ận tôt để làm quyêt định quan trọng. Thí dụ, đang ở tuổi đóng Ố tiển ‘ận mà phẫn này lại :im hãm thì không nên khôi sự ngay. Nếu thẩy tI’ung ‘ận nở nang, quang nhuận thĩ nên đọi Sang trung ‘ận hãy khởi sư. Nếu tiển `ận bị hãm thì dù có Sổ đại phú cũng sẽ Chọn lẩm nghễ, lẩm ngành để không thể giàu được cho tới kjú ‘ận hãm qua đi ttù mới đổi nghề, đổi ngành để có thể làm giàu được. Nói khác đi, nếu Có lộc tilì lộc sẽ dồn `ể hậu `ận chữ không bìêh mãĩt nếu người có tướng này không làm điểu gì để tt_Ĩ phá ttŕđng mìrlh. TL!Ung Phap NGỎ HÙNG DIỄN 13

14. _I Tlúểu Niên Tân Phát Ðôi kiii tư Sdn căn, đùng đường ngang cl’Iìa mặt làm đôi. Phẫn trên đường ngang ãn `:`to `ận ttúểu rìiên, nghĩa là tnỉởc 30 tuổi. Nếu phẩn này tột, Sáng sủa, trán tốt, mắt tột, tai tôt thì đây là bộ ttŕớng °’thiêĨJ rliên tả`nph:Ít`. Thường thì thiểu rìiên mà phát thì không bển PHỤ MẪU, BÁN THẨN, TỬ TỨC ?X Ặ .Ẹ .` ^ ” I C 3 83°* J . Ir I I .ÌĨỆÍ K. M- ụ V Cũng ctìia mật làm ba ‘ùng theo tiìứnịnhư cilìa tiễn, trung `à hậu ‘ận. Phụ mẫu t1`Ítr:ĩn đêh trên mất, bản thân úểp t1_Jc đến ngang môi dưới, tIĨítIỈfC dép tục tới Cẫm. Phân ctlìa như ‘ậy để bìểt của cắì, công danh, họa phước bắt nguồn tI`J đâu hoặc lml tmyển như thểnào t1Ỉf thể hệ tnỉôc Sang thêrhệ sau, Như tI`J tỗ tiên, cha mẹ đêh mình rổ từ mình xuống tới con, tới cháu ba đời. Lộc beo là lộc nổi iên như beo thịt kéo iên. Trên mặt lộc beo thấy ở cung hay ‘ùng nào thì có lộc tI`ỉCung hay “Jng đó. Thấy lộc beo Ở phụ mẫu thì của cãi do cha mẹ mà có hoặc để lai. Thzĩ/y lộc beo ở ÙẾÍỀĨC thì con cháu Sau này sẽ tiĩành đạt. Thây lộc beo ở tửhĩc `ã Ở bẳn thẩn thì tư mình t:_1o ra của Cẩi ‘â của cãi đó để lại được cho con cháu ‘ã con chẩu tưchúng cũng sẽ tạo ra của cẳì ‘à thành đạt, Nêẵl thẩy iộc ctti beo ô’ bảnthân còn tỀf tI5’C thì nhẵn tilín như bão tiìĩ tt_J’th:ĩn lập thân thành đạt, giàu có nhtltìg chẵng để lại được gì cho con cháu, ngoâi ra con chấu còn có thể bị triệt hêt hoậc phấn tan, chía ly. 14 Tương Phap NGỎ HÙNG DIỄN IỈỄŨI

15. ỆIỆŨỆIỆ Ệ Ệí` Ị. EZI Chia mặt làm bộh ‘s`ùng, mỗi `ùng là một mùa. Từ trên xuóhg dưới, Xuân, Ha, Thu, Đông. Xuân t1`ỉtr:ín đêh trên mắt. Ha dép tuc đến dưới mũi. Thu nép tục đến ngang mội dtfđi. Động tiêp tục tới cắm. Trên mỗi mùa lai Ciiia ra thăng, tháng thứ nhất Ở trên cùng, tháng thứ ba Ở dưới cùng. Chia mùa để quyêt đinh kiii não tin có thay đỗi ho:_ic nên thay đổi, Tin dụ có cáu hội Z liên khởi nghiệp ‘ao mùa não trong nămiỸ Trước hêt là xét tôt xâu của mùa trên ttfớng, Sau đó là xét tướng tttích hợp ‘ới mùa não, Néi! cti hai hợp nhau thi tôt, ngitịch nhau thi xẩiì, sinh minh tttì tôi, khắc minh ttli xciil. Xét XZĨỈJ tôt của mỗi mùa trên ttỉớng thi Căn cư `ẫO ngũ hành của mùa, của năm đôi ‘ới mùa của tướng, đôi khi còn tĩnh khắc hợp ngũ hành của mùa của năm đội ‘ới ngũ hành của hilìh nfớng, thanh ttfớng ^à sắc tướng của đương SÔI. Thí dụ, tướng thêộnào thì titích hợp để khởi Sư công danh, sư nghiệp ^ẫ0 mùa đông, mùa xutĩn, mùa ha, hay mùa thu: 1, Mùa đông, nêil tran đen pha tím, da Sẳc thủy, tính tình lanh lùng, điễm tiiìh. 2, Mùa xuân, nêil trông `:ĩn nhẩn, loai ‘ô thưởng, ‘ộ phat hoặc người trông xốp nhtf bông, không có sức nậng. Mùa ha, nêil ngtfỡi có xương Sẳc, mỏng dẫy không kễ, nhtmg có góc canh, nhọn, sắc, 4, Mùa thu, nêu tlỉớng ‘ăn nhân nhtửìg ngưểti chắc riich, có Sức nặng. Vì có Sức nặng nên mới ctiịu được tiêt động sấp tới. p) Luận thêm: Nêu ttfđng hợp mùa đông, muôh thành cộng có thể phzii lên `ùng lanh để khới nghiệp. Ixiêil `ùng lạnh mà không phải thêllđn thì cẩn có người hôn phôi nhiều chzit “động” thì ‘iệc lởn Sau này mới thành được. KHOẢNH TRÊN MẶT Tìm Khoanh Trêu Mặt Mặt có thể có ntìiểu khoanh hay thể Căn Cư `ẫO chẩt ttlit của các X`ùng trên mặt. Mỗi khoanh là một thể tiìit khác nhau, Thể ttlit của mỗi idioanh giông nhtfcííc thể đất của một s’ủng đít iớn, Phẩn khoanh đôi khi cũng có thể dưa s’ào mâu :.ắc khác nhau, Tuy nhiên màu sắc thường không phân ẵtnh đúng `ị trí của Các khoanh ‘i nhiều khoanh kê, nhau có thể có cũng màu. Thêm `ăo đó màu sắc có thễ thay đổi một Sớm một ctúều, còn chât ttiit của thể thi ít thay đổi. Ỷ Nghĩa Khoanh Dùng khoanh để :th định khoảng tuổi khới x-ân `:`1 dùng đường biên giới của khoanh để tinh thời điểm khởi ngiúệp- Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN 15

16. Tính Khoanh Từ khoanh nọ sang khoanh icia tỉnh như Sau: tữtrên xuông dưởi sáng dẩn iên thì ‘ận hội đi lên. Ciuĩ có thể trên sáng Còn các thể Sau tội, hãm thi hệt `:Ĩin này ià ngồi choi xơi nước. i`iỂiJ mặt lẫn lộn khoanh tốt, xziíl thi Cuộc đời thăng trầm. Quan Sat khoanh chi để có khái niệm tổng quat ‘ễ các khoắng đời tôt, X5/u của đương sôi Ệ Ệí` Ị. EZI Ixiêii thễ thưnhất mối 40 tuổi mới tội, nhtfrig đưdng Sộilai đã phát ‘:`to 25 tuổi thi có phat cũng chỉi iiiễn hách gi Nềii phát `ao 40 tuổi thi hiễn hách hơn ‘ì phát Ở 25 mổi cũng ‘í như Cao Biễn dậy non, Phát Luận Vể Iìhoanh; l, Mặt Có Một Iíhoanh Cả mặt Ctii có một khoanh ktii thây c:i mặt thit chi có một thễ. Trường hợp này thì hoặc `:_^in tột có từ nhò đêiì lởn hoặc cti đời chắ có sự nghiệp gi Cri, Vua cũng như ăn mày. 2, Măt Có Hai iẫhoanh Nêii mặt có hai khoanh, thí dụ như khoanh một Ở 25 tuổi ‘à khoanh hai Ở 50 tuổi. Nềil khoanh một sáng sủa thì có titể phát tnfđc 25 tuổi, 1`IêiJ khoanh một không sáng sủa, khoanh hai sáng sủa, nổi bât thi chắc chẵn sẽ phát ^.”io khoảng 50 tuổi 3. Mặt Có Ba Iíhoanh Mặt có ba khoanh, tin du khoanh một Ở 40 tuổi, khoanh hai Ở 50 tuổi ‘:`l khoanh ba Ở 60 tuổi thì người này có ba ‘:in, `:in thư nhất Ở 40 tuổi, ‘ận thứ hai Ở 50 tuổi ‘:`i x’:_Ĩn thư ba Ở 60 tuổi Tuy niiiên thăng hay trẫm tùy thần ktií, mãu Sắc, khoanh đẩy hay khuyết `c`i các nét tướng khác nữa. Tướng Mẫu iỉhoanhỉ l. Cao Biển Dậy Non rối có bển hay không tùy thể Sau tột hay x;iiJ. 2. Thăng Trầm Tnỉợng hợp mặt có ba khoanh, Iẫhoanh một tột động giap 40 tuổi. Đương sộ, khởi ngiiiệp làm lớn. iìhoanh hai xđil đóng giap 50 tuổi, đêh tuổi này thì người này sẽ ngồi chợi xoi nước. Iẫhoanh ba tột đóng giáp bo tuổi, `:iy sẽ khởi nghiệp một lẩn nữa ở khoảng 60 tuổi. W hậu `ộn kém nên lẩn khởi ‘ận này không nên kéo dài, nện độ một năm thì thỏi. I*ĨêiJ kẻo dài tiii mang hoa. 16 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

18. ỆIỆŨỆIỆ Ệ Ệí` Ị. EZI Dùng Tướng Luật Giải Họa Thí dụ thây một người Sắp bị bẩnchêt ‘:`io ban đêm. Quan Sat tướng diện thêm thì thây cung lộc có tư khí, lối lõm bcit thường. Iihin thêm cung ti’i- tư-thũ thi thây có hình dáng một người xung khắc ‘ới người này đến độ có thể giết ngtfời n:`iy, I`Ĩgo:`1i `iệc khuyên người này làm phúc, còn nện cho ngưòi này biệt nệil đi gập một ngtfời làm ăn chung ‘ào đêm khuya để thanh tocín lời lzii một ‘u làm ăn chung thì nêĩi ngtfời cộng tac làm ăn đỏ đòi phẩn lời nhiều hdn thi nên ctiiu ngay đừng đễ nó nổi nóng. IỈÓ có thễ bẳn. Sau đó t:i hinh dáng của kể này ra để xác quyêt lời khuyên của minh, iẫhoa nhân tiỉớng có một sộộttfớng luật để giúp tim hinh đang cũa người tl’i ký, RÌ thũ trong ‘iệc tính phước, họa, tim nguyên nhẩn, hoãn cảnh để tai họa xẩy ra. Đẩy gọi iã dũng tướng luật của khoa Ilhỉin Tướng để giúp gizii han cũng trong tnŕờng hợp cáp bach. I`Ĩên hiễu rắng gizii họa căp bách thi họa có thể qua nhưng nghiệp nặng có thể tăng thêm, Làm phúc ^ẫ tao duyên lanh là con đường bzio đẫm sự an toàn, lẩu dài `ẫ ‘iên mằn nhất để ngăn ngừa hoặc giấi tai họa, Iìhộng có cach nào khác ngoài cach làm phúc ‘:`i tao duyên lănh để ngtiiệp được giải tận gộc rễ. DUYÊN LÁNH, NGHIỆP DỬ Quan Niệm Trong Dân Gian , r’ i ` “ŕ, Người quí, kệ tiện, nhiều người có khỉi nãng ctti nhin là đã có ,f thể phân biệt được, i`ĨêiJ không phải ngay trong lẩn đầu gặp gỡ S ^-, ti’1i cũng chi một `:`ii lẫn sau đó. Nhận ra có khi qua hinh tiỉđng, I. K/ qua thẩn kiií, qua Sắc diện hoặc qua cư ciii, dang điệu, lời ăn, :^ẹL`. “ÊĨĨÀ x tiêng nói, cai nhìn, cái liếc. Cũng có ktii dùng luật “thẩn nào, “`ịr `ộ ° ” duyên, ngttiệp đó` để nhin ‘:`1o nhũng `iệc người này đã làm C” “‘ ‘Ẹ ` I ‘ã đang làm để Suy ra ‘iệc người này sẽ làm. Dân gian còn `›, “ị7 tin một người làm điểu lãnh hay điệu dữ tùy theo người đó có K tiên căn hay thuộc hóa cột. Có tiện cãn là người đã tu nhãn, tich đlic trong ntiiểu kiêp trước trở lai làm người. Hóa côt là người idẽp trtfớc là ngưòi XIĨỈJ hoặc là Súc sinh nhtmg nhờ làm được một Sôtđiểu tột hoặc đã có đtfợc một chút lòng nhân đút mà trở lai làm ngưòi hoặc được làm ngtfỡi nhưng 6 trược ‘ẫn còn, phẩn :inh qua những nét tiỉớng dữ dằn, hinh ttfớng thô kệch, tinhtinh xziii xa, dễ dàng pham điểu dữ. Quan-Niệm Cúa Khoa Nhân Tướng Ixihcin ttỉớng học quan iìiệm rằng ngtfời ta sang hay hèn, thiện hay ác, giỏi hay dột, thông minh hay ngu dột, thành đat hay thất bai tùy thuộc `:`1o duyên lành hay nghiệp dữ, Từ duyên lãnh chuyễn sang ngtiiệp dữ hay ngtfợc lai nttiểu ktii ctti trong giây lát, ixihư cướp của mà giết ngtfời thì tiỉớng Sát nhân sẽ xuât ttiện rô rệt ngay ‘:`i giây lát Sau đó những tướng tôt sẽ lặn đi hêt. Iíêil ‘:`1o phút sinh tư đó mà ctfờng lại đtfợc lòng tham, đẫy lui được sự hung dữ thì tưđng tột sẽ tôt thêm, tướng x:iiJ sẽ biện đi. Tổng quat ttii: l, Người trung trtfc, đang dấp Sang trọng, nhân từ, phúc hậu, có lòng thtfdng người, đời Sống an lanh thường thi đã tích lũy được ‘:`I sẽ gặp duyên lanh 2. Ìẫgưỡi gieo họa cho người khăc, đang dđb Cục mịch, ăn nói lỗ mãng, lífa thay, phzin bạn thường thi đã tích lũy ‘:`i sẽ gặp ngtiiệp dữ “i ngtiiệp còn nặng. Người gặp nghich cẫtnh dù được người đời coi là ngulỡi tôt thì hoặc còn bi citi phôi bởi ngiiiệp dữ tao ra trong quá khứ hoặc còn cẩn phải trải qua thêm thữ thách mới. PÍ LUẬN GIẢI TƯỞNG Khoa Nhân Tướng Iẫhoa Nhấn Tướng là một khoa học thL_fC nghiệm được đúc kết bởi nhffng icinh ngiiiệm qua các nghệ thuật 18 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

19. ỆIỆŨỆIỆ Ệ Ệí` Ị. EZI quan sất con người được lưu tmyểnlai t1`Ĩ đời này qua đời khấc. Luận giấi tưđng đòi hội khzi năng luận lý ^L”ứig ‘:`ing `:`i khẩ năng quan sát ctiính xác ‘;`I tinh têI’ể con ngưòi ttt hình tướng, Sắc tướng, thanh ttfớng, đêii thẩn khí, ‘ể ntúếu kiiía canh khác của đời Sóng `:`i Sư `ật chung quanh. Điểu quan trọng nhất kiii luận giỉii tưđng là tzim phzii an, tii phẵii tịnh tiii mới mong thây đtfợc lòi gizii đáp tinh te`l”:`1 `ô tưcho ‘:in để, Học Luận Giái Tướng Iíhoa Ixihtĩn Tướng có thể học được, Nên nhớ là đừng bao giờ luận gicii hỉớng cho ai ‘i bi thách thức, ‘i danh s’ọng, `ì tai lộc, “i :in huệ. i`Ĩgười Có ktũểu ‘ễ khoa hoc huyền bi thì nhiễu i(i”l.i không học cũng biêt Xem tướng. Ixiêil được học thi iììểu rất nhanh. Người có ktiiêii `ể khoa học huyễn bi thĩ tran có ‘ărì-tinh. Văn tinh là một hocic nhiều ô ‘uông trên íh đường có đường nét thanh nhổ, bền trong Sang sủa, quang nhuận. Văn tinh không phải là ãh, :iii thi nổi cao, ĨỸỂỈJ đã có ‘ăn tinh mà lai có thêm :im dượng nhằn thì bẫm sinh đã biêt Xem tướng. Ảm dượng nhân là mắt trông như nưa nhẩm, nữa mỡ, có ktlì còn trông híp háy như mắt toét. Trên bàn tay phải hay trái của người này còn có đường trưc giác thanh tú ‘:`i ‘ùng bàn tay giữa đường trưc giác `:`i đường ti’i tuệ lai có ntiiểu hinh tam giac nhô có đtfờng nét mịn màng. Tam giác tao Sức manh cho tn_1’c giac `ă tŕi óc Thêm `:`io da thit mặt cũng như toàn thẩn thi trong `ẵt như thach. Iqgtfời có tiiit trong ‘ẵt thường có đầu óc giản có tím cũa bậc chín tu, I`Ĩêii người này nghiên c13’tJ khoa IĨii;in Tướng ttii cóthể đat đêh trinh độ xuất thẩn, HỌC XEM TƯỞNG Ixĩhững điểu trình bãy sau đây giúp người có y đinh học xem tướng có một ‘ẫti iciê/n thức tổng quít ‘ể khoa học này, Sinh Khí Sinh ktii là dciii iìiệu của Sư Sông. Hoc Xem sinh ktií thì nhúng nước một khăn tay, treo iên rồi quan sat cho tới khi khô, hoặc mắc hai khăn, một khô, một ướt rổi so Sính hai khăn này qua một khoắng thòi gian, hoặc quan Sat con người, Sinh ‘ật, cciy cỏ chung quanh đễ tim ra những cai idìzíc biệt, như to nhò, nâng nhẹ, cẩm mọc xoã nhiĩrìg Chuyển biêh t1`ỉ trang thái này sang trang thái khác trên cũng một ttfớng mẫu, nhtf sôhg sang chết, khỏe sang yêii, hên Sang xui, màu Sẳc tôi sang màu Sắc Sang hay ngược lại, Lành Dữ Sang là d:iiJ hiệu của Sưiành, tội là dỉiil hiệu của Sư dữ, Quan Sat Sang ttẵi trên cũng một tướng mẫu. Phân biệt Sang tội của tướng mẫu dưới :inh Sáng hay trong bóng tội. Học Sáng, tôi phải kiên nhẫn `:`i cẩn quan sat liên tục để nhận ra Sư thay đổi cũa màu Sắc. Thây có nơi Xanh, có noi xam thì xanh trông sáng nêii có Sinh ktií, xám trông tôi nêu có Sát kiii. Sinh kin là dđil hiệu cũa sự thinh ‘ượng, Sat khi là d:ĨiJ ‘ hiệu của Sư tan pha, ; M i Mũi là một trong những bộ ‘ị chính của tướng diện, Mũi dọc dừa là một ioai mũi quí cach. ixihìn thẳng để xem có giộng như bẹ dừa hay C Ầ không. Nhin chéo hoặc ba phần hỉ để Xem mũi có ‘ướn lện không. Mũi dọc dữa mà ‘ướn tin sẽ tột hdn iên cti ngàn lẫn. :I Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN 19

21. Mắt Phượng Mắt dài, đẹp, ‘iễn mắt uóh như Sóng Đàn bà có mắt phượng là quí cách, Quan sát mắt phtfợng nhin lúc cười dễ thây nhcii. Đtfng lẫn ‘đi mắt lượn, gian manh, hèn ha. Nữ Hoàng Elizabeth của nước Anh có mắt phượng. Đi Vòng Kiếng Đi ‘òng kiểng là một di tưđng. Quan sat chcin đi ‘òng kiểng nên để ý xem chcin đi tư trong `òng ra ngoài hay tL`f ngoải `òng “:`1o trong. Y nghia, sẽ được nói sau nay, khác nhau nhiều lẩm. Tượng Cẩm Thú i`Ỉgười có thễ có tlinh Cẩm, hình thú, hoăc hỗn hợp Cẫm, thú. Mức độ giông có thể nlúểu, có thể ít. Do đó, xem ttfợng Cẩm thú nên lẩy thẩn làm ciiính – nghia là dring, ‘ệ, đũfng nệ quá ‘:`1o hinh nfớng. Phỉii nhận xét sự khác biệt của những loài cũng họ, Thí du như phấn biệt hổ `ới sư tữ thì quan Sát bắp thit nơi má, phzĩn biệt hỗ ‘ới mèo thì quan Sít thẩn của mắt, Chủ tich Mao Trach Động, Trung Quộc, nỉđng Sư hi. Canh tay phcii của Ông Mao Trach Động là Ngoai tnfởng Chu Ân Lai, hỗ tiỉớng. Tổng thông I-loa lẫy George W. Bush là tướng bach hẩu, chi úệc là con hầu con nện bị kl’iinh nhờn, đũa cợt. Ám Thzlnh Theo tưđng pháp của một sôitrtfờng phải thì thanh đứng đầu trong tam tướng: nhất thanh, ntii Sắc, tam hinh. Theo tưởng phap Ngộ Hùng Diễn thi thẫn nỉđng đứng đầu tít cầ cac tướng. Thẩn tướng :inh hưởng tới cầ thanh, Sắc, hình hỉđng. l-loc thanh âm, trước là học phẩn đinh :im thanh theo ngũ hành, Sau đó mới tới nặng nhe, khỏe yêii, trong đục. Âm yêii thì như ra tL`f cổ hong, chtfa ra khỏi mốm đã rơi ‘ụn xuóiig đât, :im khỏe thi nhtĩ’ ra hĩ đan điển, ngcin nga `ô tận. lẫhi nói mà tiêng Sau `a tiêng trL1ớc thi :im thanh to hay nhổ, manh hay yêu đểu ‘:ĩt đi. Cân Xứng, Thuận Ngllịctt, Thật Giá, Nặng Nhe_ Tưởng ccin xứng tl’ii tôt, không cân xLi’ng thi mười phẩn `:Ĩt đi chin, Tướng thuận thi tôt, nghich thi mtfời phẩn `:it đi ctiín. Thât thi tột, gia thì mười phẩn `ứt đi cci mtfời, Xem tưởng cấn quan sat cho đúng Stt cẩn xting, thuận nghich, thật gici, nặng nhe của tìmg bộ ‘i, nét tướng. líhỉi năng quan Sat rắt cẩn thiệt `ẫ được :ip dụng ‘:`io nhiểu lành ‘ưc của khoa I*Ĩh:Ĩn Tướng. Ttií dụ, như thziy mệnh yểu mà ^:^_1n tột là không czĩn xưng thì thành rồi chết, thây đàn ông ra đàn óng, đân bà ra đàn ba là thuận, ngược lai là nghich. Nghich thì xấu nhiều hdn tột. Giổi, thật cũng `ậy. Lớn mà giã thì thua nhỏ mà thật. Nặng nhẹ cũng ‘ậy, người nặng mà giọng nói nhẹ là khi đocin thi yểu tữ, đững mim cẩu chtiyện lớn, lĨgười nhe mà giọng nói nặng là thẫn lộ thi dễ chuộc họa, có thể yểu. So ‘ới chi để tim cai nặng, So ‘đi bông đễ tim cai nhẹ. Tương Phap NGỎ HUNG DIỄN 21

24. ỆIỆŨỆIỆ Ệ Ệí` Ị. EZI Nêii lông mày xanh hdn tóc, nhuận hdn tóc, là thuận. Công danh phát như diễu gặp gió. I`ĨgL1’ợc lai là thiện la địa ‘õng, là tai nan, tù tội, phắi bội nước hoa nguyện Chcĩt hàng đệm để lộng mày đtfdc ttfợi tô/t lai. Tlrđng Lúc Ngũ, Klli Cỡi Trấn Xem tướng lúc thưc có thễ nhẩm, nhiŕrig Xem lúc ngủ thì không bao giờ nhzim được, cũng nhtf Xem ttfớng lciii cởi trỉin. Vận Tôit, Hạn Xâiu Xem tướng nên quan tzim tới iiiện tai để tim `ận tcổt, han xziil. I-liện tại tam túễu là một khocing thời gian, lui ‘ệ di ‘:ing không quá ba nãm, úệh ‘ệ ttỉợng lai cũng không quá ba năm. Xem tiiện tai thì chú ý nhiều hdn ‘ào thẩn kiiĩ, thanh âm, mâu sắc, sau đó mới tới cắm, mọc cũa bộ ‘i. Cẩm thì xìu, mọc thì tột. lẫltli Xem, để có thể biêt xẩu, tột do cẩm, moc đã xẩy ra, đang xẩy ra hay sẽ xẩy ra thi phtii dtfa `:`io thẩn khí, thanh :im ‘:`i J mau sac, Ảnh Sang Để Xem Tướng Quan sđt ttfớng nên quan Sđt dưới ánh sang mặt trời, đèn dẫu lac, nên thi mau sắc ‘:`i thẩn klií cũa bộ ‘i sẽ được giữ nguyên. Xem dưới đèn nê-ông thi màu Sắc `:`i thẩn khi của bộ ‘i bi thay đỗi ntliễu lẩm, Vân Nước Tướng “Ị nguyên thũ quôc gia :inh hưởng tới thinh suy của đât nước, Nệil không phẵti chzin chúa thĩ người giỏi không thích gấn, xung quanh toàn một lũ giá zio, túi cơm, Còn một điểu nữa là nêil thây đồng tinh luyệh :íi xuất tiiện nhiểu thì `ận nước cũng Suy, Phong trào động tiiih luyệh ai tai Hoa lẫỳ ‘à thêŕgiới đã xuât hiện rẫm rộ, đòi hội công khai nhiều quyển tL`f cuói thêμkỷ XX. Phãi chăng `iệc này báo tiiệu là đât ntfởc Hoa lẫy `:`1 thêlgiới sẽ suy thoai trẫm trong ‘à Stt Suy thoai đố b:`it đẩu bẵng ‘L_1 khũng hoằng tài chánh thêộgiới `:`io năm 200S`Ỹ Để quôc La Mã thời Trung Cổ cũng đì đi ‘ĨiO Suy thoai x’ới bao liiệu cũa đồng tinh luyện :ii Muộn xem ‘:in nước hay ‘ộn trời phỉii dùng Dich Luật Bâột Di Dịch lăiii luận giấi tướng nện nhớ một luật ba^t di dịch là: Vận người thua `ận nước, ^ận nước thua `:_in trời. Biên côllich Sư 1975 của Việt Nam cho thây rõ luật này, THẨN KHÍ TRONG TƯỞNG PHÁP NGỎ HÙNG DIỄN Áp dụng tướng pháp i`Ỉgô l-lùng Diễn `ào nét tướng nào thì bao giờ cũng đi tới một ý nghia cụ thể cho nét hỉớng đó dù nét nfớng đó CTIĨ là một bộ ‘°Ị đơn thuẫn hoặc là ntủễti bộ ‘i đi chung ‘ới nhau thành một bộ. Ìígười học ttfớng luôn luôn được nhắc nhở là thẩn kiii sẽ là yêii tộIquyêt định mLi’c độ, tiếm năng, nặng nhẹ cuôi cũng của hậu quci hay thanh quỉi của một luận giấi, Titi đụ như, Luận giải nŕớng qui, tiện của hình tĩỉớng. I`ĨêiJ kếtquả cũa luận giải cho hình tướng là “qui ” thi tùy theo thẩn, “qui ` có nghia từ tôt trên trung binh cho tới tột `ộ cùng, cũng như ‘ậy cho ^`tiện` có nghĩa t1`.i’ xđii dưới trung binh cho tôi xziil `ộ cùng, Luận giải bao phúc, hoa do mầu Sắc, :.im thanh. Thẩn khí được dùng trên màu sắc, :im thanh để biêt bao hiệu chuyện gẫn hay xa, chuyện lănh hay dữ. I`IêiJ là 6`che^ịt`, thi dùng thẩn khi trên màu sắc, :im thanh để quyêt định ^`chêt°` ngay hay còn lỉiu, “chêt` dữ hay lănh. Hoặc duyên lãnh hay nghiệp dữ sẽ đến trước đẫ thay đỗi hậu quả hay thành quci cũa luận gizii 24 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

28. ỆIỆŨỆIỆ Ệ Ệí` Ị. EZI Cổ Tròn Muôn biệt có phải cổ tròn không thì Xem hinh, Xem thẩn. l. Đàn óng có cổ tròn thường chét trước 38 tuổi. Nêu sộhg được qua 38 tuổi thì không một ai bai, cộng danh có thể lện tới hàng ^ua chúa, 2. Đàn bà có cổ tròn thì qiĩí cách, không yểu như đàn ông ‘:`1 không bao giờ lây phải chồng hèn. Cổ Dúm “” Cỗ dúm thì trông đẩu nhtfliển ‘đi cỗ, “so `ai, rụt cổ” trông nhưcon mèo bị cẩm tai kéo lên, Yă. lh ll 1. Cỗ dúm cũng nhtf gáy túm, hèn ha, luồn lọt, tiễn bac rủng / ÉẺ7 D rỉỵễh_ <_4 ) I 2. Cô dúm nêii đi ‘ới tướng lữ đừthi có địa `ị lờn ^:`t sẽ là một “_’ / đai tai họa cho kệ dưới cũng như cho dãn chúng. Ấ, ,kt / Cổ Dài T Ệ Cỗ trông dài, ngẩn, gọn là do hình mà cũng do thẩn. 1, Cổ dải nhưng trông ngẩn gọn “i thẩn ‘ượng thi qui nfớng, 2. Cỗ dài lai trông dài thườn thLi’ợt thi ttiiệil thẫn, phẩn lớnlẵi cẩm. l`Ĩe^iJ cẩm nặng thi bĩit đắc kỳ tff, Cẫm nhẹ thì ‘ễ già cũng ngớ ngẫn, Cổ Lớn Cỗ trông lớn gọn hay lù lũ là do hình mà cũng do thẩn, l. Đàn ông cổ lớn trông gon có thể là ^õ Si, 2. Đàn ông, đàn bã có cổ lớn trộng lũ lũ ‘i tliiệil thần thì phẩn lớn là cẩm, 3 Đàn bà cổ lởn trông không gọn là tiỉđng hèn. Tướng này nỏi giầu mà đững nới sang. Cổ lởn tróng nhỏ thi trung binh, trông gọn thi khai hdn. Xương Quai Xanh Xương quai xanhla xưdng ncŕi minh giấp cỗ cho biêt tướng Sang hèn kk P X ` của đân bà. 1, Đản ba nêil xường nơi minh giap cỗ nhỏ ‘à lẫn `ẫO thit hoặc nêii lớn mà cũng lẩn ‘ão thit là quí ttfớng, tuy ntiiên xường lớn kém xường nhổ, 2, Xtfợng `ũng này thô mă da tiiịt lai không đũ che nội xường thì hèn ‘:`i `:it ‘:i. Nêu xương ‘`Jng này nhỏ thi dù tttịt không đũ che xương ‘ẫn đỡ hdn. Lô Hấu Tướng này chi có ncfi đân ông. Quan sat phẫn tnỉởc của cỗ. Da cỗ mộng tanh, chỗ da bọc hẩu cũng mông thi gọi là lộ hẩu. 1. Lộ hẩu thi yểu tường, Lộ hẩu mà đi ‘ao bộ ngũ lộ [Sẽ nói sau] thi ăn theo tướng ngũ lộ, không xđil, Da cổ dẩy, chắc, chỗ da bọc hẩu lai ‘ững ‘:`tng thi không yểu tướng, nhưng ^ẫn không phải tướng sang, khó có địa ‘i được người đời icính nể. P*N 28 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

30. I`Ĩgười có ‘ai xuôi mà hợi lượn Sóng thi tôt thềm lện rất nhiểu, 4. lìhi thây ‘s`ai xuôi phải để ý chộ đầu ‘ai Xem côt lân bi hay bi lỉih côt. i`ĨêiJ cột l:Ĩi’1 bi hay bi lzih cột thi đểu là phá ccich, nện Xuôi cũng chắ giúp được gì, Cót lçin bi thì tl’i.it không đũ che xương. Bi lân cột thì xương không đủ mang thit. Vai xuôi mà bi lzih cót, thịt mềm nhũn, thĩ chết “i đau ộixi. FJẮ MENH Minh là phẫn thcin thể kể t`J”ai xuông tới mộng, gồm cỗi mông. Minh gốm có phẩn trước [ngưc, bụng ) ‘a phẩn Sau tlmig, mộng I. Minh được để cập noi đcĩy là tổng quat ‘ễ minh, còn lLfiìg, mộng, ngực, bụng sẽ được trình bậy riêng trong các phẫn sau. Mình dẫy, mình mống, mình ‘uộng, minh tam giac, chẵng han, nói lên những nét hỉớng rcĩi quan trong. Sau đẩy là một Sôihỉớng mẫu minh: Mình Mông Mình dẩy hay mỏng là So ‘đi chính thân thể của người đó. i`Igười minh mỏng thường yểu mệnh, làm ãn khó mà bển, lận đận, hậu ‘ận kém, đimg lẩm minh mông ‘ới ngực lép, ngưc lép thi sưc khỏe yêii kém. Minh mỏng ttii đưdng nhiện là ngực lép, Mình Dấy Người có minh dẩy, đẩy đặn, khỏe manh, tl’Iit mềm mai, ktli đi, đứng, ngồi không itiêu ‘ẹo là qui tướng, làm :in có `ận, `ễ giã tột, sffc khỏe tột. Mình Tam Giác Mình tam giác thì ‘x’ai lởn, mông nhỏ Nhiều klìi nhỏ bắt đầu ngay uìthẵt ltmg, ý nghia cũng ‘ậy, 1, Ðàn ông minh tam giấc thtfờng có kliìêia ‘ể may ‘:i, thêu thùa, tay chẩn khéo lẻo, 2. Đàn ông mình tam giác thuộc loai luồn lọt, J. Đàn bà minh tam giác không đến nỗi tệ như đàn ông. Mình Vuông Thoáng trông thi thây như ‘uộng, đó là thẩn ‘s`uông chữ không phải là hinh `uông. Thẫn ‘uộng quí hdn hinh `uông. 1. Đan bã minh ‘uộng có sộ, hường, lẩy chồng thành đat, 2. Minh ‘uộng là một trong năm bộ ‘i `uông để thành ngũ đoỉin, hỉớng tôt. Mình Dài Minh dài, ngắn do hình mà cũng do thẩn. l. Minh dài trông gọn thi quí tướng, 2. Mình dài trông thườn thtfợt là cẩm, yệii đucổi. LƯNG Cũng nhtì’ cỗ, lưng là phẩn cứng cũa minh hay thcin minh. Lưng tột, xziil không những tùy thuộc ‘:`io hình ttỉởng cũa lưng mà còn tùy thuộc ‘ẫO niúểu yệil tộìquan trong khác nữa, như, tltịt lmig nhiễu hay ít, da lưng trắng hay đen nhưlỉĩiii bùn, mẫm hay cứng, thit có nhễ nhai hay khồng, Xưdng Sộhg được trinh bẩy riềng. Sau đẩy la một sộộtướng mẫu ltmgz Llnlg Lớn Ltnig lớn trông gọn, không thô kệch là q1Ji ttfớng. Nếu trông lũ lù, thô kệch thì đó là hỉớng hèn. 30 Ttrơng Phap NGỎ HÙNG DIỄN

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn (Tác Phẩm Kinh Điển Về Xem Tướng Của Thần Tướng Người Việt) / 2023

Giảm giá!

399,000 ₫ 219,000 ₫

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

Tác giả: Trần Quang Quyến

NXB CreateSpace Independent 2016

365 Trang

Mô tả

Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn – Trần Quang Quyến – một tác phẩm kinh điển về xem tướng của một THẦN TƯỚNG người Việt

1. Nội Dung Sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn

Tác giả giới hạn nội dung cuốn sách Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn ở những tướng pháp căn bản của cụ Ngô Hùng Diễn mà không đi vào chi tiết nhiều quá để độc giả dễ theo dõi và dễ chứng nghiệm với thực tế trong đời sống hàng ngày.

Người nghiên cứu tướng học từ tài liệu này sẽ lần lượt :

Hiểu ý nghĩa và học cách quan sát từng bộ vị

Tìm hiểu các bộ tướng gồm nhiều bộ vị đi với nhau, gọi là “Đi Bộ”

Học về vai trò của các vân, các đường nét, các gò nối, các khuyết, vạt, hãm

Suy ngẫm để thấm nhuần sự trừu tượng của thanh, sắc, thần, khí

Thấy được sự tinh vi và hữu ích của tướng pháp Ngô Hùng Diễn qua 12 lãnh vực của đời sống, trong đó có địa lý và phong thủy

Làm quen với cách luận giải tướng học qua 40 bài tướng mẫu, đa số chú trọng vào những yếu tố quan trọng nhất có ảnh hưởng tới sống chết, thành bại của đời người, chẳng hạn như : Tri kỷ tử thù, duyên nợ nam nữ, hạnh phúc vợ chồng, an nguy con cái, danh vọng, tài lộc

Chiêm nghiệm một số chuyện tiêu biểu của những trường hợp mà tác giả đã luận giải từ khi tiếp nối con đường mà cụ Ngô Hùng Diễn đã đi.

2. Ưu điểm của Tướng pháp Ngô Hùng Diễn là các tướng pháp luật

Tinh thông những tướng pháp luật này, người nghiên cứu nhận tướng có thể luận giải nhiều đề tài trong “cõi nhân sinh” một cách rất thần tình.

Cụ Ngô Hùng Diễn quan niệm “định mệnh” không bất di, bất dịch. Quan niệm này không phải là mới. Đại thi hào Nguyễn Du trong Đoạn Trường Tân Thanh đã viết : ” Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” và Cổ nhân cũng đã dạy : ” Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt“. Xây dựng trên quan niệm như vậy, Tướng pháp Ngô Hùng Diễn trong nhiều trường hợp đã trực tiếp “can thiệp” vào diễn tiến của thân, nghiệp, duyên để thay đổi kết quả hoặc hậu quả của luật này. Nhưng, cụ luôn luôn nói cho biết một cách rõ ràng là : Dù có đạt được ít nhiều kết quả do sự can thiệp của tướng pháp, nhưng đó chỉ là tạm bợ, nhất thời. Để thay đổi nghiệp phải làm phúc và tạo nhiều duyên lành. Như thế kết quả đạt được mới thực sự tốt đẹp và lâu dài. Nếu không thì nghiệp cũ không những chưa trả được mà còn tăng thêm gắp bội.

Chương 2 : Tổng quát về khoa nhận tướng

Chương 3 : Tướng pháp từng bộ vị

Chương 4 : Tướng pháp của nhiều bộ vị “Đi Bộ”

Chương 5 : Tướng pháp qua một số sinh hoạt

Chương 6 : Thần, thanh, sắc tướng

Chương 7 : Hình tướng, nét tướng đặc biệt

Chương 8 : Tượng cầm thú của hình tướng

Chương 9 : Tướng pháp qua 12 lãnh vực của đời sống

Chương 10 : Tướng pháp luật Ngô Hùng Diễn

Chương 12 : Bài đăng trên nguyệt san Xây dựng năm 1954 của cụ Ngô Hùng Diễn

Chương 13 : Chuyện của một số người đã được cụ Ngô Hùng Diễn xem tướng

Chương 14 : Cuộc đời cụ Ngô Hùng Diễn

Ma Y Thần Tướng: Ma Y Thần Tướng Diễn Ca / 2023

chúng tôi – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ thuộc. Nội dung của Ma Y Thần Tướng cô đọng, dễ hiểu và cũng là nguồn tham khảo quý báu cho mọi người, mọi nhà.

Xem qua thần tướng Ma Y,

Biết người thiện ác biết tay gian tà

Biết trang phú quí vinh hoa,

Biết người hào kiệt, Vương gia thế nào.

Biết người thọ yểu ra sao,

Biết người mưu trí thấp cao trên đời.

Biết người an lạc thảnh thơi,

Biết người cùng khổ cả đời tân toan.

Người nào ngũ nhạc hân hoan,

Chắc rằng quí tướng giàu sang trọn đời

Mắt xanh gia ngọc tốt tươi,

Bộ đi hoà hưỡn ắt người phong lưu

Đàn ông túc trí đa mưu,

Thiên đình rộng rãi, mũi cao dợn rồng.

Những người dựa bực tam công,

Tam đình khoảng hượt đôi tròng mắt trong.

Lưỡng quyền da ửng hồng hồng,

Mặt tròn mũi nhọn ắt lòng thông minh.

Người nào lòng rộng thinh thinh,

Trong bàn tay có chỉ hình chữ xuyên.

Người nào lòng dạ đảo điên,

Bộ đi nết đứng không yên nửa giờ.

Gái mà lòng dạ lẳng lơ,

Chơn mày rậm rạp, ngọc cơ hồng hồng.

Có chồng mà lại giết chồng,

Hình đi như rắn bụng trung bao giờ.

Đàn ông hàm râu xơ rơ,

Mặt mày méo xẹo khác cơ nhiều bề.

Người nào đi bộ xàng xê,

Mặt thì nhiều thịt, lòng dê dạ trừu.

Người nào tía lia như cưu,

Lòng lang dạ độc oán cừu tư niên.

Những người cặp mắt đóng xiêng,

Chơn mày chữ bát, dạ liền gian manh.

Người nào tánh thật thông minh,

Tròng đen trong trẻo, thiên đình đóng cao.

Người nào tròng mắt nháy sao,

Cái miệng quai sách hỗn hào như tinh.

Người nào tròng trắng phân minh,

Tròng đen đen trạy khôn lanh hơn người.

Gái nào chưa nói đã cười,

Chưa đi đã chạy, thiệt người gian dâm .

Người nào nước da ngăm ngăm,

Chân mày quá nhãn cái cằm tròn vo.

Thiệt người rành rẽ văn nho

Trong lòng sáng láng khó dò tim can.

Người nào chơn mày dóng dang

Mũi cao miệng rộng khôn ngoan trong đời.

Người nào mày ngang đóng khơi

Mắt sâu mũi trống cả đời không dư.

Người nào mày đoạn mũi trư

Thiệt người cô độc môn lư một mình.

Sơn căn đứt đoan linh đinh,

Ông bà để của mấy nghìn cũng tiêu.

Anh em dù có bao nhiêu

Ở gần chẳng đặng trôi xiêu xứ người.

Mày giao mặt nám không tươi,

Lấy nhơn làm oán , vốn người xấu xa.

Người nào mặt láng da ngà,

Trai đôi ba vợ, gái đôi ba chồng.

Gái mà hai má hồng hồng,

Con mắt điên đảo có chồng theo trai.

Người nào mũi thấp mày dài,

Rày đây mai đó có hay bao giờ.

Trai mà tóc rối như tơ,

Vỗ đầu bẹp bẹp thất thơ cả đời.

Người nào tai phật miêïng dơi,

Nước da tươi nhuận thiệt người sống lâu.

Người nào tươi mướt bộ râu,

Dẫu ngèo cũng sướng trước sau trọn đời.

Người nào thuở bé mặt tươi,

Lớn lên u ám hay cười hay vui.

Thiệt là tướng yểu không xuôi,

Dẫu mà muốn sống nửa đời mồ côi.

Người nào năm nhạc chói ngời,

Chơn mày đứt đoạn thiệt người phá gia.

Người nào con mắt tà tà,

Lỗ mũi vạy vọ số đà bốn mươi.

Tướng mà như vậy những người,

Học dầu giỏi lắm cả đời làm dân.

Người nào mặt lớn mày gần,

Tú tài thi đỗ dần dần chắng sai.

Người nào lộ sĩ môi dầy

Tướng ai như vậy hạn tai rất nhiều.

Sớm mai chạy miết tới chiều

Những người như vậy làm nhiều không dư,

Thượng đình ngắn, hạ đình dư,

Nhiều khi làm hại, nhiều xừ làm nên.

Dầu mà cãi số trời trên,

Ví như sương tuyết nằm trên mặt trời.

Hạ đình ngắn , thượng đình dư,

Ắt là tể tướng trọn đời gần vua.

Dân mà như vậy không vừa,

Ắt rằng sự nghiệp sánh vua sự giàu.

Phát phì nhỏ tuối lao đao,

Ba mươi sắp xuống chia bâu chẳng còn.

Phát phì mà lại phát quan,

Ba mươi sắp xuống dở dang nhiều bề.

Bốn mươi hình phát phê phê,

Công danh nối gót hưởng bề hậu lai.

Ốm mà nhan sắc tốt thay

Dẫu ngèo không cực hình hài chút nao.

Già mà nhan sắc chẳng sầu,

Ắt là cực khổ buổi đầu chẳng sai.

Ốm mà thân thể chẳng phai,

Hậu niên phát đạt hào tài hào quan.

Chơn mày dấu vạy như thoan,

Ắt là học giỏi khôn ngoan giữa trần.

Chơn mày chữ nhứt mặt gân,

Sát thê chi tướng hại lần hào con.

Râu ria đen chạy ngay bon,

Chắc rằng phước đức nhờ ơn về già.

Râu thưa quau quáu lo xa,

Hoe hoe đục đục lớn ra phong trần.

Mắt xanh mày đóng cao mân,

Thật người tánh xảo muôn phần thông minh.

Một mai dựa chốn triều đình,

Mão vàng đai bạc tài lành chẳng sai.

Người nào bất tướng vô tài,

Không no đùi vế lỗ tai tối mò.

Thiệt người tánh dữ hay lo,

Ông bà dẫu để tiền kho không còn.

Hoang đàng e chuyện thị phi,

Đọc pho thần tướng Ma Y giải buồn.

Thấy lời đặt để rất thông,

Diễn theo cuốn trước lời suông tiếng thường.

Thánh hiền truyền lại mấy chương,

Người mà dụng tướng trước nương lòng lành.

Trai tài lo học cho rành,

Gái lành lo tập cửi canh việc thường.

Biết mùi đạo lý văn chương,

Giữ lòng trung hiếu là phương trao mình .

Trải xem mấy truyện mấy kinh,

Dạy điều nhân nghĩa giữ gìn lễ nghi.

Thấy người lâm chuyện hiểm nguy,

Ra công giúp đỡ tuỳ nghi phận mình.

Giữ lòng ngay thẳng tính thành,

Thi ân báo nghĩa trời đành phụ sao.

Giữ lòng đặng vậy mới là,

Dầu là tướng xấu đổi ra tướng lành.

Người nào ý tứ khôn lanh,

Đem lòng giận ác trời xanh hại liền.

Dẫu mà tướng tốt như tiên,

Đổi ra tướng xấu cũng liền theo sau.

Có người tròng trắng như sao,

Ngoài vành trong trẻo sách nào cũng thông.

Người nào gân trán hồng hồng,

Có tài văn học bình bồng bốn phương.

Người nào gân trán vàng vàng,

Tiền muôn cũng hết bạc ngàn cũng tiêu.

Đàn bà gương mặt buồn hiu,

Có gân trên trán phá tiêu gia tài.

Đàn bà tướng đi hàng hai,

Thiếu niên đau khổ, khắc hai đời chồng.

Người nào lỗ mũi hồng hồng,

Nút ruồi trên mũi nhiều chồng chẳng sai.

Người nào mình hạc sương mai,

Trong bàn tay đỏ tóc dài chấm chơn,

Thiệt người quí tướng hiền nhơn,

Ít ngèo ít cực sang hơn mọi người.

Đàn bà cặp mày tốt tươi,

Môi son da phấn miệng cười có khoen.

Tướng mà đặng vậy không hèn,

Có chồng vinh quí quả nhiên không lầm.

Người nào khoen mắt thâm thâm,

Bộ đi như máy lang tâm hơn người

Tướng khôn trật chín trật mười,

Tóc mây dợn sóng mấy đời thua ai.

Đàn ông văn vật có tài,

Tóc quăn mũi nhọn thiên đình đóng cao.

Người nào lòng dạ anh hào,

Có xoáy trên trán mắt sao mày dài.

Người dạ vú có tài,

Văn chương lỗi lạc trái tai có ngòi.

Người nào giả thật dối đời,

Bàn chân khuyết thủng ở nơi xứ người.

Người nào bộ miệng như cười.

Mũi rồng tai phật thiệt người sống lâu.

Dầu không có các có lầu,

Trọn đời thong thả phong lưu trọn đời.

Những người con mắt có ngời,

Mày dài quá mắt miệng cười có duyên,

Cả đời sung sướng như tiên,

Có chồng có lộc có quyền giàu sang.

Người nào cái mắt hiên ngang,

Bộ đi tướng đứng đàng hoàng mày ngang.

Dẫu không làm lớn trong làng,

Cũng là cực phẩm trào đàng chẳng sai.

Người nào mình hạc sương mai,

Bàn tay đỏ chót có tài thông minh.

Đàn bà được một tánh trinh,

Đàn ông như vậy thông minh hơn người.

Người nào con mắt lừ đừ,

Ấn đường tỏ rõ có hư bao giờ.

Những người tuổi lúc đương thơ,

Răng beo đầu nhọn thiệt là học hay,

Lớn lên cao chạy xa bay,

Dầu không thi đổ tài hay hơn người.

Mày cao mắt rộng hay cười,

Lòng to sáng láng trong đời thua ai.

Đàn bà như vậy lạc loài,

Chơn mày đen trạy có hai đuôi rùa.

Tướng mà như vậy thẹn thùa,

Thấy trai ngoài ngõ rượt đùa không dung.

Người nào tướng dữ tướng hung,

Gái mặt méo xẹo hiếu trung bao giờ.

Dầu không tai nạn lúc tơ,

Lớn lên đói rách thất thơ ngoài đàng.

Người nào râu trổ vàng vàng,

Răng hô mắt lé trong làng ít ưa.

Người nào hàm răng lưa thưa,

Hai môi mỏng dánh thật là xảo ngôn.

Người nào tuồng mặt ám hôn,

Tóc khô trán trợt, hương thôn xa lìa.

Đàn bà bộ miệng tía lia,

Lẹm cằm tóc ít mấy đời sống lâu.

Người nào chơn mày như câu,

Hàm răng đóng thấp, cái đầu mũi cao.

Đàn bà nói giọng khao khao,

Tóc mây dợn sóng hỗn hào như yêu.

Người này gò má có triều,

Cái cằm lẹm khuyết, tóc nhiều ít nên.

Người nào trán xẹo một bên,

Mũi gãy thì sống ít trên hai từng.

Đàn ông mặt nhỏ lớn lưng,

Cũng là yểu tướng thọ chừng bốn mươi.

Người nào mày tóc tốt tươi,

Trên trán có chỉ thiệt người khôn ngoan.

Đàn bà mắt chớp quá lang,

Ửng đỏ gò má, mặt ngang, miệng dài,

Người nào khoé mắt chia hai,

Dường như giới luỷ cả đời không con.

Mày giao tay tợ đỏ son,

No đầy lại nhuyễn, ngón tròn, giàu sang.

Bàn tay nước da khô khan,

Thiếu niên sao khỏi gian nan nhọc nhằn.

Đại tiểu mà ra một lần,

Đờn bà như thế phong trần dâm ô.

Đờn ông mà cặp mày rô,

Râu ria loạn xị là đồ bất trung.

Xem đi xem lại cho cùng,

Mấy bộ sách tướng tóm trung một lời.

Cha sanh mẹ đẻ tốt tươi,

Giữ diều nhơn đức sánh người thánh tiên.

Ở cho tính nết đặng hiền,

Giữ toàn ba mối trăm giềng cho xong.

Dầu cho tướng phụng tướng rồng,

Thiếu câu trung hiếu cũng không ra gì.

Canh trường giở sách Ma Y,

Lời thô tiếng kịch nghĩ suy ít hàng.

Giúp vui chư vị đồng bang,

Ngâm nga đêm vắng ít trang giải buồn…

Tướng Đầu: Hình Dạng Đầu Trong Tướng Pháp / 2023

Khung hình xương đầu thế nào thì bộ óc bên trong cũng bị ảnh hưởng cấu hình. Bác sỹ chúng tôi và bác sỹ Giáo sư Rorschach người Đức đã nhận định như vậy qua giải phẫu.

1. Các hình dạng đầu

Các hình dạng đầu (bao gồm đặc biệt và bình thường) và thông tin dự báo về tướng pháp.

Dáng tròn: Thông tuệ, giàu, sang.

Dáng to vuông: Quyền uy, dũng mãnh.

Dáng hóp: Kém cỏi, ít phúc hậu.

Dáng bẹt (cá trê): Bần tiện.

Đầu vẹo: Hèn mọn, tầm thường.

Đầu gồ ghề, u bướu: Bướng bỉnh, bần tiện.

Đầu gồ hai bên thái dương: Sông khỏe, gặp may nơi ngoại quán, giàu có (gồ đầy vùng thiên tri trong 12 cung ở mặt).

Đầu có xương trồi cao trên hai tai: Rất thọ.

Đầu có xương nổi sông ở giữa đầu (từ huyệt Bách Hội đến vùng thóp: Người có tài sư phạm (giảng dạy tốt), trí tuệ minh mẫn, giáo hoạt, nhưng không giầu.

Ngoài những khung hình đầu đặc biệt ấy ra và cho ta những thông tin dự báo đặc trưng đã nói, còn lại là hình đầu bình thường thì cuộc sông cũng bình dị, trí tuệ thông thường.

2. Phần thóp đầu

Trong toàn bộ khung xương của cơ thể, của con người, xương đầu được hoàn chỉnh tức định hình sau cùng. Nghĩa là cho mãi đến khi đứa trẻ sinh ra phải 6 tháng đến 1 năm tuổi khung xương đầu mới đầy đủ, thóp mới kín.

Thóp vùng đầu sát trán ở 3/5 đỉnh đầu. Thóp trẻ rất quan trọng, nó có thể rộng hẹp; Hình tam giác hay hình thang cân v.v…

Sự rộng hẹp của thóp không hoàn toàn phụ thuộc vào sự tạo xương của đứa trẻ hay do hậu thiên nuôi sống đứa trẻ thiếu can xi, còi xương mà thế đâu. Đứa trẻ nhanh đầy thóp, thóp hẹp thì khỏe? Cái đó chưa hoàn toàn đúng. Việc chóng liền thóp hay liền thóp, nghĩa là: trẻ em sinh ra cần đến một khoảng thời gian sau từ sáu tháng đến hết một năm (tùy từng trẻ) không hoàn toàn lệ thuộc vào việc nuôi dưỡng đứa trẻ. Nó cũng được ‘Tập trình” siêu nhiên từ trước và là cửa mở vào vũ trụ.

Thóp là nơi tiếp nhận thông tin trực tiếp từ “Đấng tối cao” vũ trụ. Nơi tiếp nhận “thiên năng” thường xuyên để hoàn chỉnh năng lực hoạt động trí tuệ; nơi cung cấp năng lượng vũ trụ cho việc phát triển thần khí của lục phủ ngũ tạng, các giác quan và ngũ nhạc của trẻ.

Nguồn “thiên năng” này vô cùng quan trọng đối với trẻ. Ngoài các đại huyệt – “luân xa” là các điểm tiếp nhận thiên năng, thì thóp không chỉ có vai trò tiếp nhận thiên năng mà còn là nơi tiếp nhận thông tin “điều hành” trực tiếp từ “vũ trụ” để tiếp tục hoàn thiện bản năng; hình thành nhân cách và trí tuệ – được dạy bảo cho trẻ khi mà đứa trẻ chưa tự học được các bản năng của con người. Các cụ thường bảo “bà mụ dạy” rồi “bà mụ đỡ”. Đó là những câu người lớn thường thốt ra khi nhìn thấy trẻ sơ sinh có những biểu hiện bản năng con người như: cười, mếu, khóc, động chân, tay, khi trẻ ngủ. Và ý nghĩ ấy được truyền miệng từ người này đến người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi đứa trẻ vô tình bị làm ngã hay bị ngã khi tập đi (8, 9 tháng tuổi) thì đều được an ủi, hay tự an ủi bằng câu: có “bà mụ đỡ”. Vậy “bà mụ” ở đây là ai?

Một hiện tượng tự nhiên ấy nhưng cũng chưa có một học giả nào ở Đông, Tây, Cổ, Kim nghiên cứu cả!

Những trẻ mạnh bạo – “tiên thiên ” tốt. Nghĩa là nó được tiếp nhận tốt “nguyên khí thiên địa” nhiều, khi nó được hình thành trong “bào” (tử cung) của người mẹ. Các nhà hiền triết cổ xưa đều khẳng định một quan điểm chung là: người được hình thành nhờ khí của trời – cụ thể các tinh tú và từ tinh của đất – năng lượng của quả đất. Năng lượng này được nạp vào con người qua các thức ăn mà con người dùng. Năng lượng của quả đất đang chứa trong vạn vật sống trên nó, nhưng cũng có thiên khí dự phần cùng. Thiên khí không nhìn thấy như không khí vậy. Song nó vẫn tồn tại.

Các “luân xa” tồn tại “mở” suốt một đời người. Đây là nguyên tắc, thiên định, nhằm bổ sung thiên năng của con người “Chứ các luân xa không tự đóng lại”. Nó chỉ bị bịt lại vì một nguyên nhân cơ học hoặc bệnh lý mà thôi. Các nhà cảm xạ học cho rằng họ có thể khai mở ‘Luân xa” bằng năng lượng của họ là điệu mị người mà thôi chứ không từ quan điểm khoa học! Đúng ta có thể hồi phục sự thông thoáng trở lại của các “luân xa” bằng nhiều phương pháp khoa học khác nhau. Và trong tương lai khi vấn đề này được các nhà thông thái nghiên cứu thì sẽ được sáng tỏ hơn. Luân xa đã có sao phải khai mở? Thật hoang tưởng.

12 luân xa thì còn tồn tại mở (theo lý thuyết) suốt đời con người. Bởi vì nó còn chức năng và “nhiệm vụ” được giao của một nơi huyền bí.

Thóp thì sau 6 tháng đến 1 năm tuổi, có trường hợp ngoại lệ nó được mở lâu hơn đến 2 năm. Tuỳ thuộc “nhiệm vụ” được giao chưa hoàn thành ở trẻ sơ sinh rồi mới đóng hết. Thông tin điều hành cắt.

Thóp là cổng thông tin liên lạc với vũ trụ của con người khi bé, khi bộ óc mới đạt 80% năng lực. Quan điểm này khó nhận thức nhưng không phải là vấn đề nhảm nhí và mê tín. Hãy mặc đó, khi ý tưởng còn cần thời gian để minh chứng.

Về vấn đề liền thóp sẽ có hậu quả là tạo ra những trí tuệ khác nhau giữa người này và người khác. Và nó được hiện hình qua tướng mạo: phú quý, bần tiện… (mệnh) thông minh, thọ, yểu… (thân).

Như vậy tướng (thân) gắn liền với số (mệnh). Ông Lưu Hiệp trong “tân luận” có bàn rằng: “Mệnh là căn bản của đời người. Tướng là trợ thủ cho mệnh mà thành. Mệnh không hiện hình. Tướng thì hiện hình. Có mệnh thì nhất định có tướng. Có tướng nhất định có mệnh. Tướng, mệnh của người như: hiền, ngu, quý, tiện, thọ, yểu… do kết thai (thai nhi) chế khí, tiếp khí hậu mà sinh ra (ở đây tác giả muốn nói chế khí chính là năng lượng của quả đất (địa năng), còn tiếp khí hậu là thiên năng từ vũ trụ).

3. Tướng thóp

Thóp, có người đầy đặn nổi cao: Tướng giầu, trí tuệ. Khí lực dồi dào, năng lực lớn, đa tài.

Thóp thấp bằng: Năng lực bình thường.

Thóp lõm: Hèn yếu, trí tuệ kém, nghèo.

Điều mới lạ từ quan điểm thóp. Những năm giữa thế kỷ 20, nhiều người đi tiên phong trong nghiên cứu về thóp. Họ cũng đã có quan niệm đầu là nơi tiếp nhận “thông tin ” và “năng lượng” từ vũ trụ. Khi còn bé “cổng thông tin ” đó là thóp. Lớn lên cổng thông tin này bị lấp lại. Từ đó con người ta không còn được “tiếp nhận sự chỉ dạy và năng lượng” từ vũ trụ nữa.

Và rằng sau khi khoan thủng sọ mình, họ thấy trí tuệ họ trở nên siêu việt và khoan khoái lạ thường. Tất nhiên làm việc tiên phong này đã có hai vợ chồng hành nghề y. Từ đó đến nay chưa có thêm người tiếp tục thực nghiệm ý tưởng “điên khùng” này. Song thực ra thì những người đã thực nghiệm tự khoan sọ mình cũng chưa có sự kiểm chứng, so sánh trí tuệ trước và sau khi khoan sọ cùng nhóm người làm chứng. Vì vậy mà không có nhiều người dám liều lĩnh thực hiện tiếp theo.

Ngoài thóp đã bị đóng lại khi trẻ 1 tuổi người ta còn Đại huyệt Bách hội (ở giữa đỉnh đầu) vẫn là nơi giao tiếp với bên ngoài. Nhiều phép dưỡng sinh đã lợi dụng huyệt này để thu “thiên năng”. Và đông y dùng trong xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu v.v… để chữa bệnh. Song có lẽ do huyệt Bách hội chỉ có một lỗ siêu nhỏ nên việc tiếp nhận “thông tin và thiên năng” bị hạn chế tối đa. Các nhà cảm xạ học, thần kinh học, các đạo sỹ Ân Độ, Tây Tạng, Miama, Nhật Bản v.v… rất quan tâm tới huyệt đạo này và đã áp dụng nhiều phương pháp khai thác nó.

4. Tướng xương hậu chẩm

Người ta có khái niệm ngọc chẩm vì xương này ở sau đầu nổi cao hình chiếc bánh dầy. Xương hậu chẩm nổi thành gò, nhưng cũng có người xương này gần như không hằn rõ ở đầu.

Xương hậu chẩm trong tướng lý là phên dậu phía sau. Nó là đồn luỹ chặn hậu (nghĩa phong thủy) của đầu và tướng mặt.

Về tướng pháp nó được xem xét cẩn thận và từ đó ta cũng có thông tin. Vậy xương hậu chẩm (ngọc chẩm) được xem xét như thế nào.

Các kiểu xương hậu chẩm

Xương hậu chẩm có nhiều xương nhỏ hợp thành và vì thế hình dạng khác biệt nhau ở một số người.

Có một xương nhô hướng lên trên (người Hoa gọi là Yến Nguyệt chẩm). Người có như vậy có thể làm quan chức.

Một xương mà gấp khúc hướng xuống (phục nguyệt chẩm). Người có xương chẩm như vậy có thể làm đến cấp bộ.

Có 2 xương nhọn và nhô cao (song long). Người có xương chẩm này có thể làm tướng.

Có 2 xương gấp khúc đôi nhau (tưởng bôi chẩm). Người có xương chẩm như trên giỏi cả văn lẫn võ.

Hai xương này trên dưới rõ ràng thì làm quan võ cao cấp. Người Hoa gọi là có (tam tinh chẩm).

Có 3 xương đầu tròn (tam tai chẩm). Người có hậu chẩm như thế có thể làm đến thủ tướng chính phủ, chủ tịch, tổng thống.

Có bôn xương; xương ở giữa nhô cao hơn cả (ngũ nhạc chẩm). Người có xương hậu chẩm như vậy có thể được phong danh hiệu cao quý, suốt đời hưởng lộc.

Hình dáng đặc biệt là xưởng chẩm nổi đều bốn phía ở giữa trũng xuống thành hố (xa trừu chẩm). Người có hậu chẩm như thế có thể làm đến phó thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch nước.

Xương hậu chẩm bằng phẳng không phân biệt với đầu nhiều. Người như vậy thì không có chức phận xã hội.

Xương hậu chẩm ẩn dưới tóc vì vậy nếu không cắt tóc trọc thì chỉ có thể sờ nắn mới rõ. Ngay cả khi đầu trọc lốc cũng cần sờ kỹ mới biết đích xác. Tướng hậu chẩm cũng chỉ tham khảo vì thực chất là:

Hậu chẩm nổi cao là người tinh tế, khéo léo, tài hoa, vì thê nó biễu hiện tiễu não phát triển tốt.

Hậu chẩm bằng phẳng tức tiểu não bình thường. Như vậy sẽ là người vụng về, chậm chạp.

Suy diễn logic thì rõ ràng những người như thế làm gì có thể đảm đương việc lớn, việc xã hội. Những hình dạng xương hậu chẩm trên đều là hình dạng đặc biệt. Vì vậy nó cũng có chức phận đặc biệt.

Ngoài các hình đặc biệt của xương hậu chẩm còn thêm các hình dạng sau:

Một xương nhô tròn (viên nguyệt chẩm) làm người bảo vệ.

Một xương trên tròn dưới vuông (thùy lộ chẩm) tướng làm quan viên làng xã.

Một xương tròn dẹt bánh dầy (tôn ngọc chẩm) tướng làm thư ký.

Hai xương gấp khúc dựa vào nhau (bối nguyệt chẩm) làm viên công chức.

Tướng pháp Trung Hoa còn có thêm nhận định nhân cách qua xương hậu chẩm. Xin liệt kê thêm để tham khảo.

Xuât phúc chẩm (có một xương gồ nhọn): Tướng người cương trực, trung thành.

Hồi hoàn chẩm điềm: Cha con đều hiển vinh.

Tam quan chẩm (ba xương trồi cao liền nhau một hàng): tướng giàu có, đông anh em, sang trọng.

Liệt hoàn chẩm (xương nổi lên nối liền xương phía trên 2 tai thành bờ mai rùa): tướng thọ, sang, nhưng tính khí bất thường.

Kê chẩm (xương chẩm thẳng một vạch) tướng bướng bỉnh, thô bạo.

Hoành sơn nhất tự chẩm (xương nổi cao một gò dài) tướng có công danh.

Ngoài ra họ còn chia nhỏ tỉ mỉ như:

Tả trường chẩm, tả tán chẩm, hữu tán chẩm (xương chẩm nổi bên trái, bên phải ngắn và nổi bên trái thành vạch dài) để chỉ tướng sông lâu.

Tuần châm chẩm, thùy châm chẩm: chỉ tướng nghèo mà sang và thọ.

Thượng tự chẩm (xương hậu chẩm giông chữ thương Trung Quốc): chỉ tướng người có trí lớn nhưng không thành đạt nhiều.

Yên cổ chẩm, đinh tự chẩm (xương hậu chẩm có dáng chữ đinh Trung Quốc): chỉ thành bại trên quan trường, không ổn định.

Sơn tự chẩm (hậu chẩm giống chữ sơn Trung Quốc) tướng phú quý, thông minh thọ.

Diệp Ngọc Chẩm (một xương bẹt hình lá cây), tướng giầu có, hiển vinh.

Tượng Nha Chẩm (xương hậu chẩm trồi nhọn cong như ngà của con voi), huyền trân chẩm, tướng của người có quân quyền, võ quan.

Nhật dương chẩm (xương chẩm dài nhưng đứt làm hai đoạn): tướng rất giàu có và trường thọ.

Tướng pháp cho rằng xương sọ người cấu ghép từ trăm loại xương với nhau. Riêng xương hậu chẩm cũng không liền khôi mà nó chia cắt thành hàng chục kiểu xương như đã nêu. cấu tạo như vậy nhưng chúng nằm trong mảng chẩm. Tuy thế chúng vẫn khu biệt bằng hình dạng riêng. Mỗi hình dạng ấy cho ta tính cách riêng của mỗi con người và sự thành danh của họ. Mỗi người chỉ cần có một dạng xương hậu chẩm trên là quý rồi. Nó là phên dậu bảo vệ phía sau cho trán. Nó phải nổi bật lên mới hợp cách. Nếu bằng tẹt giống các phần khác của xương đầu làm không phân biệt được thì đó là tướng của người kém cỏi, yểu vong, tính tình bình lặng, danh phận tầm thường nhưng đôi khi vì một lý do nào đó thì tính tình của họ lại bột phát nóng nảy (loại colique), năng lực bình thường. Còn hậu chẩm lõm: người vụng về, năng lực kém, tính tình nhu yếu (loại melancolique).

5. Đầu có cốt

Tướng đầu gồm: Hình dạng đầu (đã nói trên), biệt tướng gồm: sống đầu (đầu có cốt) có tài sư phạm, còn gọi là gò sư phạm, sống này kéo dài xương trán cực quý.

DaquyVietnam,

Cập nhật thông tin chi tiết về Tướng Pháp Ngô Hùng Diễn / 2023 trên website Hartford-institute.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!